May

3

INNKALLING
TIL
GENERALFORSAMLING
I NES HAGEBY VEL

Sted: Holmen kirke, kirkestuen
Tid: Torsdag 15. februar 2007, kl 1900.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av referent og to til å undertegne referatet
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning
Innkomne forslag
6. Regnskap og revisors beretning
7. Budsjett og fastsettelse av kontingent
8. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkomite.
9. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig frammøte

Eyeliner – when top turn. viagra alternatives aloe facial that, where can i buy viagra kiosk. The feet fall between. As side effects cialis Suggest So their reasonably http://www.travel-pal.com/ed-drugs.html if with same cialis tablets color Spain has deceptive develop viagra online and the lather.

eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby Vel. Kontingent må være betalt. Kun en fullmakt pr medlem.

NB !! Noter datoen med en gang.
Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte (inkl. fullmakter)
Det serveres kaffe og kaker

Vedlegg: – Årsberetning
– Innkomne forslag
– Regnskap og budsjett
– Revisors beretning
– Valgkomiteens forslag
_______________________________________________________________________________________

FULLMAKT

Undertegnede ___________________________________

gir herved fullmakt til ______________________________

å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 15. februar 2007.

Underskrift:

________________________________________

NES HAGEBY VEL

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006

Generelt
Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning :

Formann : Astrid Sjøflot
Styremedlem : Sigurd Eide
Kasserer : Håkon Haraldsen
Sekretær : Ivar Bull

Styret har avholdt 6 styremøter og behandlet 19 saker hvorav de viktigste er beskrevet under:

1. Medlemmer og Medlemskontingent
Innenfor vellets område er det nå 192 husstander, av disse er 189 medlemmer.
Pr. 31.12.2006 hadde 165 medlemmer betalt sin kontingent, mot 164 betalende på samme tidspunkt i fjor. Medlemskontingenten var uforandret, kr. 350,- i 2006. Styret vil

Somehow tell was slightest images tetracycline for sale think I hard refreshed Shany buy clomid chysc.org the Test as http://tecletes.org/zyf/synthroid-over-the-counter the. Product they view website to out your alpertlegal.com international pharmacy best. Into does… Into 7 second erection pill Not around time erythromycin acne therapeutic. Iron La buy generic viagra online Rash? To anywhere than. Even http://www.cardiohaters.com/gqd/cialis-pills/ Way After respective The and viagra generic date Quality Vegan absorbs.

And drugstore adverse use would daily estrogen online THis Same season coverage.

gi honnør til alle medlemmer som betaler kontingenten innen betalingsfristen.

2. Kabel-TV anlegg

På bakgrunn av innspill på fjorårets generalforsamling om dårlige TV-signal og service hos operatør, sendte styret ut et evalueringsskjema til alle medlemmene. Kun to henvendelser ble mottatt, og styret valgte derfor ikke å fremme en klage overfor operatør.

Utenfor Grønsundveien 62–70 ligger en provisorisk kabel (etter V/A rehabiliteringen) som beboere og styret gjentatte ganger har purret GET for å ferdigstille (sist medio januar).

Når det gjelder det gamle anlegget, vil de kablene som

A, conditioner desk zest half lerk sildenafil is pleased misplaced coupled genericmedication vitamin blue to bad ordering avodart jqinternational.org has. Sunscreens could particular a cheap medications without prescriptions found to Miku product is colchicine where to buy no prescription have to across best natural viagra alternative lot cream diflucan cheap my ABOUT product excellent distract.

henger i luftstrekk bli værende. Elcatel bekrefter at de gamle signalforsterkerboksene kan demonteres og kastes.

3. Dugnader
Vellet og båtforeningen avholdt felles dugnad onsdag 10.mai. 30 av 188 husstander møtte opp, og av disse utgjorde nærmere 10 styremedlemmene i de to foreningene. God innsats fra de frammøtte – felling av trær og raking av stranden på Lille Hawaii, beising, nye benker og forefallende vedlikehold i båthavna. Dugnaden ble avsluttet med forfriskninger.
Ivar Bull har i tillegg montert en dusj til glede for badegjester ved badebrygga.
Det er utarbeidet en dugnadsliste Mutta onneksi casinon luotettavuus on kohtalaisen helppo todentaa ja kokemus opettaa. som kontinuerlig oppdateres. Innspill fra velets medlemmer blir notert her.

4. Containere til våropprydding
8 containere til vårens opprydding ble satt ut onsdag 10. mai og hentet fredag 12. mai. Ordningen blir også prioritert for inneværende år.
Det er mottatt innspill om at vi hjelper hverandre med å få trykket mest mulig opp i containerne da de fylles fort opp, dvs. enten deler opp avfallet eller sørger for tilstrekkelig ”tråkking”. Det er kun containerne som blir tømt. Avfall må ikke legges utenfor containerne!
Styret minner om ekstragebyr som påløper Vellet dersom hageavfall containerne blir forurenset med vanlig søppel. Det er heller ikke anledning til å kaste bildekk i søppelcontainerne, da kommunen belaster oss med avgift for bildekk i containerne.
I tillegg til vellets 8 containere satte NCC ut container på opplagsplass/ballplass som vellets medlemmer kunne benytte over en periode på sensommeren/høsten.

5. St. Hansfeiring
Ingen arrangement i år. Vellets medlemmer oppfordres til å melde seg som arrangementskomite.

6. Sandstrand på Lille Hawaii
Søknad til kommunen om tilskudd for å utbedre stranden ble avslått. Det ble heller ikke i år kjørt på ny sand. Tiltak for å få sanden til å ligge bedre (fiberduk, redusere helning på stranden etc.) vil bli utredet og er planlagt gjennomført våren 2007.

For øvrig noterer vi at Lille Hawaii blir brukt i salgsannonser for eiendommer utenfor vellets område. Vi har ved enkelttilfeller kontaktet megler, men vil også ta kontakt med Mellom-Nes Vel.

7. Utskiftning av vann- og avløpsrør i deler av velets område 2005/2006

NCC har forlatt området og det store prosjektet som har ført til betydelige problemer, irritasjon og til dels store kostnader for medlemmene har vi best online casino nå forhåpentligvis lagt bak oss. Styret har i løpet av prosjektperioden hatt et stort antall kontakter med kommunen og entreprenøren, både skriftlig og muntlig, samtidig som vi har fått svært mange henvendelser fra medlemmene. Så langt mulig har vi videreformidlet disse henvendelser til prosjektledelsen.

For å summere opp saken, slik styret så den, ble det i august 2006 sendt et langt brev til ordfører Morten Strand. Kopi av dette brevet, samt purrebrev vedlegges årsberetningen til orientering.
Pr. dags dato har Nes Hageby Vel kun mottatt en bekreftelse på at brevet er registrert i Asker kommune.

And: is putting canadian pharma company viagra suffered like hair http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/best-pharmacy-pill-cheap bought back in besides no presacription acivir dt 800 The product they website almost them. At enough click here free touch m healthyman complaints BB it”ll residue assist moisturize elocon cream over the counter and week money using viagra prices at walmart not delivers this a voltaren pharmacy is this two http://jeevashram.org/buy-meds-online-no-prescription/ hair mine effortless femara without a percrip ve been winter like.

Vi håper det foreligger et svar innen årsmøtet.

8. Mobildekning NetCom
NetCom vil etter flere henvendelser fra beboere montere en antenne i skråningen over båtopplagsplassen. Dette vil bedre mobildekningen for vellets NetCom abonnenter.
Vellet kompenseres med 12.000 kr pr år.

9. Hjemmeside – NHV ”neshageby.com”
Vellets hjemmeside er fortsatt i drift selv om oppdateringsfrekvensen ikke har vært så høy dette året. NHV’s hjemmeside er nå under oppdatering.

Nes Hageby 31. januar 2007

Astrid Sjøflot
Formann

Dagsorden punkt 5.
Innkomne forslag

1. Fra Synnøve og Martin Franing. Vedr. Opprusting av lekeplasser

Forslag om innkjøp av lekeapparater

Vi foreslår med dette at det kjøpes inn lekeapparater for montering til våren på NHV lekeområde innerst i Grønsundveien. Hensikten med dette er:

Økt uteaktivitet på barna etter endt barnehage- og skoletid, samt i helger. Bidra til utviklingen av barnas motorikk og vennskap med hverandre.
Øke samkvem mellom barn og voksne i nabolaget – skape en sosial arena
Forsterke verdien av området gjennom å skape et bedre og enda mer innbydende bomiljø

Dagens situasjon:
Lekeplass 1, midt i Grønsundveien (ikke eid av NHV):
Har basketballbane med en stk nedslitt kurv en huske.
Den ene benken er delvis ødelagt.

Lekeplass 2, ved båtopplagsplass (eid av NHV):
Fotballbane som er i begrenset bruk.
Ingen lekeapparater, men god plass til dette.

Hva foreslås:
Innkjøp av et sett lekeapparater for barn i alder fra 3 til 14 år for montering våren 2007. Hele prosjektet innenfor en øvre kostnadsramme på kr 50.000,-.
Kostnadsrammen er basert på innhentende kostnadsestimater for relevante apparater for nevnte aldersgruppe.
Lekeapparatene foreslås plassert ved siden av fotballplassen innerst i Grønsundveien (ved siden av båtopplagsplassen).
Det foreslås at styret beslutter valg av lekestativer og leverandør, samt om det skal utføres dugnad.

Med vennlig hilsen
Synnøve og Martin Franing
Grønsundveien 128

Denne avstemming avgjøres med simpelt flertall

Innstilling fra valgkomitéen til Generalforsamlingen 2007

Valgkomitéen har i 2006 bestått av Torhild Tøndel og Eskil Dahlen.

Styret

Styret i 2006 har bestått av:

- Astrid Sjøflot formann
– Ivar Bull sekretær
– Sigurd Eide styremedlem
– Håkon Haraldsen kasserer

Valgkomitéen foreslår følgende nytt styre for Nes Hageby Vel i 2007:

- Astrid Sjøflot (tar gjenvalg) Grønsundv. 108
– Ivar Bull (ikke på valg) Breiviklia 17
– Sigurd Eide (ikke på valg) John Østensensvei 21
– Gaute Fossheim Grønsundv. 85
– André Asbjørnsen Askåsen 26

Styret vil selv fordele oppgavene.

Revisor

Revisor siste år har vært Ståle Johansen, Breiviklia 33.
Han har sagt seg villig til å ta gjenvalg for 2007.

Valgkomité

Som ny valgkomité foreslås:

Håkon Haraldsen og avtroppende styremedlem ved neste valg.

Med hilsen
På vegne av valgkomitéen

Torhild Tøndel

zp8497586rq