Generell informasjon om foreningen

 

BEREDSKAPSPLANER

Styret i foreningen er ansvarlig for å vedlikeholde beredskapsplaner for foreningen. De til enhver tid gjeldende planer ligger tilgjengelig for foreningens medlemmer nedenfor.

Styret har Helse Miljø og Sikkerhet som et fast punkt på agendaen i styremøter. Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde fra om hendelser eller forbedringer hva angår helse miljø og sikkerhet. Vennligst meld fra pr e-post til formann@neshageby.com .

Foreningens HMS plan ligger her: 2011 Nes-Hageby Båtforening – HMS Plan

Foreningens Beredskapsplan ligger her: 2011-Nes-Hageby Båtforening – Beredskapsplan

Foreningens Afallshåndteringsplan ligger her: 2011 Nes-Hageby Båtforening – Avfallshåndteringsplan

KATEGORI MEDLEMSKAP

På Generalforsamlingen i 1993 ble det vedtatt tre medlemskategorier:

  1. Aktive medlemmer
  2. Aktive medlemmer som leier ut
  3. Passive medlemmer

Passivt medlemskap innebærer at medlemmet frivillig og midlertidig overlater båtplassen til disposisjon for styret i NHB.  Medlemmet vil på sin side bli fritatt for forpliktelser som vakthold og dugnad. Passivt medlemskap innebærer en årskontingent på kr. 300,- mens aktive betaler en årskontingent på kr 800,-.

Medlemskapet kan reaktiveres ved å melde fra til styret før hver båtsesong.

De som har vært passive medlemmer under sesongen 2007 og 2008, som ikke har innbetalt ekstraordinær medlemsavgift på kr 5000,- må betale denne avgiften for å bli aktive medlemmer.

Viktig! Vi minner om at aktive medlemmer som leier ut sin båtplass har en maksimal bryggelengde på 2,5m.

 

VAKTHOLD

Vaktordningen avvikles ved at hvert medlem får tildelt et vaktdøgn hver, og således alene har ansvar for dette. Det er den enkeltes ansvar å sørge for
eventuell stedfortreder eller en å dele vakten med, hvis dette er ønskelig.

For de som leier ut sin plass tilligger vaktansvaret fortsatt utleier!

Vaktliste samt øvrig informasjon om vaktordningen legges ut på hjemmesiden under “Vaktliste” i menyen på venstre side.

PARKERING

Da det er registrert stor biltrafikk og parkering i enden av Breiviklia, overfor båthavnen, ønsker båtforeningen å presisere at parkering for ferdsel til
båthavnen skal finne sted på opplagsplassen nederst i Grønsundveien.

Parkering andre steder er til sjenanse for beboerne i Nes Hageby og er helt unødvendig. Vi vil derfor henstille alle båteiere og brukere av havnen å respektere
båtforeningens parkeringsbestemmelser som angitt over. Medlemmer som leier ut sin plass bes gjøre ovennevnte kjent for leietakere.