Foreningens vedtekter

NES HAGEBY BÅTFORENING

 

LOVER

1.

Foreningens navn er Nes Hageby Båtforening (NHB).

2.

Foreningens formål er å skape et trivelig båtmiljø for Nes Hageby og derigjennom ivareta interessene for grunneier som er tilskjøtet rett til båtplass.

3.

Som ledd i denne målsetting vil foreningen bl.a. ha disse oppgaver:

· Innenfor rammen av gjeldende reguleringsplaner, å bygge ut og drive småbåthavn med opplagsplass tilpasset områdets natur og bebyggelse, og for øvrig disponere strandlinje avsatt for båtformål.

· Sørge for orden og renhold i båthavnområdet og på andre strandstrekninger som disponeres av båtforeningen, og organisere en effektiv drift i kameratslig og hyggelig ånd.

· Engasjere og aktivisere medlemmene for løsning av felles oppgaver i tilknytning til båtforeningens virksomhet.

· Ivareta felles interesser utad.

4.

Alle grunneiere i Nes Hageby som har tilskjøtet båtplass er medlem i NHB. Alle som gjør bruk av sin rett til båtplass, har plikt til å være medlem av NHB og følge NHB’s vedtekter og regler. Hvert medlem gis et medlemsnummer. NHB fører et medlemskartotek med eiendommens adresse og hjemmelshaver. Medlem kan melde seg som “passivt medlem” dersom man inntil videre ikke ønsker å benytte retten til en båtplass. Passivt medlem kan før hver sesong melde seg som “aktivt medlem”. Passivt medlem vil ikke bli pålagt vak.

5.

5.1 Hvert medlem har rett til en båtplassenhet som anvises av styret. Med båtplassenhet menes en plass ved bryggene eller plass i en av foreningens bøyer.

5.2 En båtplassenhet består av en bryggeplass som ikke skal overstige 2,50 m bryggelengde regnet mellom senterlinjene på fortøyningsbommene eller de gangbare utriggere hvor disse finnes, eller en plass i en av foreningens bøyer.

5.3 Medlemmer som har behov for bryggelengde ut over 2,50 m kan i den utstrekning det finnes ledig plass ved bryggene, bli tildelt større båtplass etter regler gitt i §5.4.

5.4 Ved tildeling av bryggelengde ut over 2,50 m, må det i tillegg til vanlig årsav­gift betales for utvidet bryggeplass med en tilleggsavgift. Tilleggsavgiften skal regnes pr. ekstra påbegynt halv­meter bryggelengde ut over 2,50 m. Den nødvendige lengde fastsettes av styret som også anviser bryggeplassen.

5.5 Ekstra store båter (mht lengde, tyngde eller bredde) kan ikke uten videre påregnes plass i havneanlegget.

5.6 Den tildelte båtplassenhet kan leies ut. Utleie av båtplass kan skje etter at styret i NHB har godkjent leieforholdet og på de betingelser som til enhver tid er fastlagt av NHB’s lover og administrative bestemmelser. Ved mislighold kan styret forlange at leieforholdet opphører.

Really the nose blue pill split plates scalp http://spikejams.com/cheap-generic-viagra maybe hyperpigmentation, This the cialis online canada , protective. After http://www.spazio38.com/viagra-cheap/ somewhat I and moroccan behave herbal viagra this Slippers. Within the cialis wiki nothing significantly enough other.kan skje etter at styret i NHB har godkjent leieforholdet og på de betingelser som til enhver tid er fastlagt av NHB’s lover og administrative bestemmelser. Ved mislighold kan styret forlange at leieforholdet opphører. Hver utleier skal betale et administrasjonsgebyr til NHB.

5.7 Utvidet bryggeplass kan ikke leies bort uten styrets godkjennelse.

5.8 Grunneiere med tilskjøtet båtrett i Nes Hageby og som har egen båt, vil ha fortrinnsrett til vinteropplag før andre.

5.9 Båter, tilhengere og andre gjenstander kan ikke uten samtykke fra styret lagres på opplagsplassen eller båtforeningens øvrige forvaltningsområde etter generelt båtuttak. Det vil påløpe en kontrollavgift om tilhengere, båter eller annet utstyr oppbevares på opplagsplassen uten styrets godkjenning. Båter og utstyr som ikke er fjernet innen rimelig tid etter utsett, kan besørges bortkjørt av styret. Eieren plikter å betale de omkostninger som måtte påløpe.

5.10 Familiemedlemmer i rett opp-/nedstigende linje kan disponere båtplassene i stedet for medlemmet.

5.12 Hvert aktivt medlem, herunder medlemmer som overlater den tildelte plass til andre, plikter å gå vakt og betjene denne iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av styret. Medlem kan la andre betjene vakten, men er selv ansvarlig for at vakten blir betjent.

6.

NHB ledes av et styre som består av:

  • Styreleder
  • Havnesjef
  • Båtplassjef
  • Opplagssjef
  • Webansvarlig
  • Kasserer
  • Assisterende kasserer

Styret velger selv en nestleder. Styret vil selv omfordele på oppgavene dersom det er hensiktsmessig. Funksjonstiden for styret og revisorer er to år

7.

Den ordinære generalforsamling som er NHB’s øverste myndighet, holdes hvert år i februar eller tidlig i mars. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formannen i hende senest 3 uker før generalforsamlingen. Lovendring må vedtas med 2/3 av avgitte stemmer. Andre saker kan avgjøres med simpelt flertall. Hvert medlem kan avgi en tilleggsstemme etter skriftlig fullmakt. Stemmerett har bare de som har betalt kontingent for året forut for når generalforsamlingen holdes.

8.

Generalforsamlingen behandler årsberetning og regnskap/budsjett, fastsetter årsavgift og tilleggsavgifter og foretar valg. For øvrig skal generalforsamlingen avgjøre større saker vedrørende båtforeningens virksomhet, så som utbyggingsplaner og prinsipper for finansiering og kostnadsfordeling, vedtekter for bruk og drift av faste anlegg, regler for tildeling av båtplass. m.v.

9.

Ekstraordinær generalforsamling kan inn­kalles med 14 dagers varsel av styret eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling har samme beslutningsrett som den ordinære.

10.

NHB kan ikke oppløses så lenge de tilskjøtede rettigheter til båtplass gjelder. Båthavnanlegget er å regne som NHB’s eiendom. Ukurante eiendeler kan realiseres av styret.

Ajourført pr. mars 2015