Vedtekter

Vedtekter for Nes hageby vel

- § 1 -
Foreningens navn er Nes Hageby Vel (heretter forkortet NHV). Vellets område omfatter deområder som dekkes av reguleringsplan av 18. mars 1963, revidert 10. oktober 1966.

- § 2 -
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser, bl.a. ved:
a) Å arbeide for at området gis preg av høy boligmessig standard
b) Å sørge for at Asker kommune skjøtter sine plikter innen området av NHV’s arbeidsfelt
c) Å søke å påvirke tiltak som fremmes av kommunale og statlige myndigheter så disse istørst mulig grad gjennomføres i samsvar med medlemmenes interesser, f.eks. veiplaner iområdet, skoler som medlemmenes barn sokner til, oppsetting av transformatorer o.l.anlegg. etc.
d) Å administrere felles eiendommer, friarealer, lekeplasser etc., herunder utleie av grunn tilbåthavn og båtopplagsplass til Nes Hageby Båtforening.
e) Å samarbeide med tilstøtende Velforeninger i saker av felles interesse.
f) Å holde medlemsmøte med foredrag eller orientering om viktige saker.
g) For øvrig å arbeide for å gjennomføre de tiltak som generalforsamlingen beslutterigangsatt.

- § 3 -
NHV kan ikke engasjere seg i politiske eller religiøse spørsmål.

- § 4 -
Alle grunneiere innenfor NHV’s område har rett til medlemsskap. Andre grunneiere eller interessenter kan etter søknad opptas som medlemmer. Disse “assosierte” medlemmertilkommer ikke rettigheter til de fellesarealer som er tilskjøtet NHV og har ikke stemmerett isaker som angår disse. De har heller ikke stemmerett vedrørende vellets vedtekter. Disse medlemskap må godkjennes av generalforsamlingen.

- § 5 -
NHV’s øverste myndighet ligger i generalforsamlingen. Formannen innkaller skriftlig tilgeneralforsamling som avholdes hvert år i februar. Innkallelsen skal utsendes senest 14 dager før generalforsamlingen skal tre sammen. På generalforsamlingen kan kun fattesvedtak i de saker som er nevnt i innkallelsen.Saker som medlemmene ønsker fremmet på generalforsamlingen må være styret i hendesenest 10. januar s.å. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig fremmøte av grunneieren eller et medlem av hans familie eller vedskriftlig fullmakt til et annet stemmeberettiget medlem av Velforeningen. Alle fullmakterlegges ved protokollen for generalforsamlingen.Bare medlemmer som har betalt kontingent for foreningsåret forut for generalforsamlingen har stemmerett. Unntatt fra denne bestemmelse er nye medlemmer som opptas pågeneralforsamlingen. For at generalforsamlingen skal kunne fatte gyldig beslutning må minst 20% av foreningensstemmeberettigede medlemmer møte eller være representert ved fullmakt. Hvert medlem kan kun stille med et ikke bundet mandat.Vedtak på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall når ikke annet er bestemt etter disse vedtekter. Ved stemmelikhet er dirigentens stemme avgjørende.

- § 6 -
På den årlige generalforsamling skal følgende punkter behandles:a) Valg av dirigent dersom formannen er forhindret,b) godkjennelse av innkallelse og dagsorden,c) valg av to representanter til å skrive og undertegne referat fra generalforsamlingen samtkontrollere stemmegivning,d) godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall,e) styrets rapporter fra det forløpne år,f) regnskap og revisors beretning,g) opptak av nye medlemmer,h) forslag til endring i vedtekter,i) valg av styre, revisor og valgkomite,j) fastsettelse av kontingent for det kommende år,k) eventuelt.Dersom styret finner det hensiktsmessig kan rekkefølgen av saker fravike fra listen ovenfor.Dette må eventuelt fremgå av innkallelsen. Punktene a, b, c og d må dog alltid behandlesførst og i nevnte rekkefølge.

- § 7 -
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel ettervedtak i styret eller på forlangende av minst 25 medlemmer. Ekstraordinærgeneralforsamling kan kun behandle de spørsmål som er angitt i innkallelsen. Forekstraordinær generalforsamling gjelder ellers de samme regler som for ordinærgeneralforsamling. Styret bestemmer møtested og dato.Ekstraordinær generalforsamling kan ikke avholdes i månedene juli, august.

- § 8 -
Styrets oppgaver er:a) Å forestå foreningens drift,b) Å sette i verk de beslutninger som fattes av generalforsmalingen,c) Å utføre alle andre plikter og pålegg som er nevnt i disse vektekter.

- § 9 -
Den utøvende myndighet i foreningen ligger hos styret som består av 4 medlemmer valgt pågeneralforsamlingen. Valgperioden for det enkelte medlem av styret er 2 år, slik at halvdelenav styret trer ut på hver generalforsamling. Formannen velges blant de 4 for ett år av gangenpå generalforsamlingen, forøvrig konstituerer styret seg selv.

- § 10 -
Om et av styrets medlemmer i løpet av valgperioden må fratre sitt verv kan styret supplereseg selv. Hvis formannen fratrer eller ikke lenger kan utøve sine funksjoner velger styret nyformann. Det avlegges beretning til generalforsamlingen over styrets arbeid.

- § 11 -
Styremøte avholdes minst 4 ganger pr. år. Formannen leder styrets forhandlinger. Vedtaktreffes med simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet har formannens stemme utslaget. For atstyret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av styremedlemmene være tilstede.Innkallelse til styremøte må være sendt styremedlemmene minst en uke før et møte skalfinne sted. Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av formann ogsekretær.

- § 12 -
Foreningens regnskap følger kalenderåret. Styret forvalter foreningens midler og anneneiendom og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for dette. Avsluttet regnskap med bilagog nødvendige utskrifter av styrets vedtak for ekstraordinære utgifter skal overleveresforeningens revisor uoppfordret, senest 3 uker før generalforsamlingen. Posteringer etterregnskapsavslutning skal føres på følgende regnskapsår og må i praksis være avsluttetsenest 2 uker for generalforsamlingen avholdes.Formannen og kasserer er i fellesskap ansvarlig for utbetalinger. Styret holdes løpendeorientert om utbetalinger. Alle foreningens midler disponeres over bank.

- § 13 -
Hver generalforsamling velger en valgkomité på 3 medlemmer med en funksjonstid på ett år.Denne komite har tiloppgave å avgi innstilling om skikkede og villige kandidater for valg vedneste ordinære generalforsamling. Valgkomitéens innstilling skal være styret i hende senest10. januar s.å. som ordinær generalforsamling finner sted.

- § 14 -
Generalforsamlingen kan om ønskes av styret opprette komiteer til å avlaste styret ikrevende og arbeidsomfattende oppgaver som ønskes løst av generalforsamlingen. Forkomitéene kan det utarbeides reglementer som kan vedtas og endres avgeneralforsamlingen med simpelt flertall.Styret kan også oppnevne arbeidsgrupper når dette finnes hensiktsmessig. Minst ett av devalgte styremedlemmer skal være medlem av slik grupper. Styrets rapport tilgeneralforsamlingen må inneholde opplysninger om eventuelle arbeidsgrupper som har værtopprettet, hvilket mandat de er gitt og arbeidet som er utført.

- § 15 -
Forslag til endringer i vedtektene må sendes styret senest 2.januar for å kunne behandles påden ordinære generalforsamlingen. Forslag til vedteksendringer skal følge innkallelsen tilgeneralforsamlingen. Endringer i vedtektene må vedtas av genefalforsamlingen med 2/3flertall. Alle endringer i vedtektene trer i kraft med øyeblikkelig virkning om ikke annet blirvedtatt av generalforsamlingen.

- § 16 -
En hvilken som helst bestemmelse i disse vedtekter kan imidlertid settes ut av kraft ellerfravikes etter enstemmig beslutning av generalforsamlingen.

- § 17 -
Utmelding av foreningen kan skje når et medlem selger eller overdrar den eiendom som ergrunnlaget for medlemskapet i foreningen. Utmelding av andre grunner enn det som er nevntforan må godkjennes av generalforsamlingen.Når særlige grunner foreligger kan generalforsamlingen med 2/3 flertall ekskludere etmedlem.

- § 18 -
Oppløsning av foreningen kan vedtas av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med3/4 flertall. For at en slik beslutning skal være gyldig må minst 2/3 av medlemmene værerepresentert på generalforsamlingen.Oppløsende generalforsamling bestemmer disponeringen av foreningens midler.

- § 19 –
Vellets medlemmer er forpliktet til å gjøre seg kjent med, og følge vellets ”retningslinjer for trepleie”, som gjelder for vellets eiendom.

- – O – -

Vedtatt på generalforsamling 21. november 1966.§ 2d revidert på generalforsamling 14. februar 1972. Vedtektene revidert samlet pågeneralforsamling 9. mars 1982 med unntak av § 5 som ble vedtatt revidert pågeneralforsamlingen 28. februar 1982, § 4 som ble vedtatt revidert på generalforsaming 30.mars 1987 og §7 som ble vedtatt revidert på generalforsamling 10. februar 2005. § 19 vedtatt på generalforsamling 6.mars 2014.

Nesbru, den 20. mars 2014

Nes Hageby Vel