Vedtekter

Vedtekter for Nes hageby vel

- § 1 -
Foreningens navn er Nes Hageby Vel (heretter forkortet NHV). Vellets område omfatter de områder som dekkes av reguleringsplan av 18. mars 1963, revidert 10. oktober 1966.

- § 2 -
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser, bl.a. ved:
a) Å arbeide for at området gis preg av høy boligmessig standard
b) Å sørge for at Asker kommune skjøtter sine plikter innen området av NHV’s arbeidsfelt
c) Å søke å påvirke tiltak som fremmes av kommunale og statlige myndigheter så disse i størst mulig grad gjennomføres i samsvar med medlemmenes interesser, f.eks. veiplaner i området, skoler som medlemmenes barn sokner til, oppsetting av transformatorer o.l. anlegg. etc.
d) Å administrere felles eiendommer, friarealer, lekeplasser etc., herunder utleie av grunn til båthavn og båtopplagsplass til Nes Hageby Båtforening.
e) Å samarbeide med tilstøtende Velforeninger i saker av felles interesse.
f) Å holde medlemsmøte med foredrag eller orientering om viktige saker.
g) For øvrig å arbeide for å gjennomføre de tiltak som generalforsamlingen beslutter igangsatt.

- § 3 -
NHV kan ikke engasjere seg i politiske eller religiøse spørsmål.

- § 4 -
Alle grunneiere innenfor NHV’s område har rett til medlemskap. Andre grunneiere eller interessenter kan etter søknad opptas som medlemmer. Disse “assosierte” medlemmer tilkommer ikke rettigheter til de fellesarealer som er tilskjøtet NHV og har ikke stemmerett i saker som angår disse. De har heller ikke stemmerett vedrørende vellets vedtekter. Disse medlemskap må godkjennes av generalforsamlingen.

- § 5 -
NHV’s øverste myndighet ligger i generalforsamlingen. Formannen innkaller skriftlig til generalforsamling som avholdes hvert år i februar. Innkallelsen skal utsendes senest 14 dager før generalforsamlingen skal tre sammen. På generalforsamlingen kan kun fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallelsen.Saker som medlemmene ønsker fremmet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. januar s.å. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig fremmøte av grunneieren eller et medlem av hans familie eller ved skriftlig fullmakt til et annet stemmeberettiget medlem av Velforeningen. Alle fullmakter legges ved protokollen for generalforsamlingen.Bare medlemmer som har betalt kontingent for foreningsåret forut for generalforsamlingen har stemmerett. Unntatt fra denne bestemmelse er nye medlemmer som opptas på generalforsamlingen. For at generalforsamlingen skal kunne fatte gyldig beslutning må minst 20% av foreningens stemmeberettigede medlemmer møte eller være representert ved fullmakt. Hvert medlem kan kun stille med et ikke bundet mandat.Vedtak på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall når ikke annet er bestemt etter disse vedtekter. Ved stemmelikhet er dirigentens stemme avgjørende.

- § 6 -
På den årlige generalforsamling skal følgende punkter behandles: a) Valg av dirigent dersom formannen er forhindret, b) godkjennelse av innkallelse og dagsorden, c) valg av to representanter til å skrive og undertegne referat fra generalforsamlingen samt kontrollere stemmegivning, d) godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall, e) styrets rapporter fra det forløpne år, f) regnskap og revisors beretning, g) opptak av nye medlemmer, h) forslag til endring i vedtekter, i) valg av styre, revisor og valgkomité, j) fastsettelse av kontingent for det kommende år, k) eventuelt. Dersom styret finner det hensiktsmessig kan rekkefølgen av saker fravike fra listen ovenfor. Dette må eventuelt fremgå av innkallelsen. Punktene a, b, c og d må dog alltid behandles først og i nevnte rekkefølge.

- § 7 -
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel ettervedtak i styret eller på forlangende av minst 25 medlemmer. Ekstraordinærgeneralforsamling kan kun behandle de spørsmål som er angitt i innkallelsen. For ekstraordinær generalforsamling gjelder ellers de samme regler som for ordinærgeneralforsamling. Styret bestemmer møtested og dato.Ekstraordinær generalforsamling kan ikke avholdes i månedene juli, august.

- § 8 -
Styrets oppgaver er: a) Å forestå foreningens drift, b) Å sette i verk de beslutninger som fattes av generalforsamlingen, c) Å utføre alle andre plikter og pålegg som er nevnt i disse vedtekter.

- § 9 -
Den utøvende myndighet i foreningen ligger hos styret som består av 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Valgperioden for det enkelte medlem av styret er 2 år, slik at halvdelen av styret trer ut på hver generalforsamling. Formannen velges blant de 4 for ett år av gangen på generalforsamlingen, forøvrig konstituerer styret seg selv.

- § 10 -
Om et av styrets medlemmer i løpet av valgperioden må fratre sitt verv kan styret supplere seg selv. Hvis formannen fratrer eller ikke lenger kan utøve sine funksjoner velger styret ny formann. Det avlegges beretning til generalforsamlingen over styrets arbeid.

- § 11 -
Styremøte avholdes minst 4 ganger pr. år. Formannen leder styrets forhandlinger. Vedtaktreffes med simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet har formannens stemme utslaget. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av styremedlemmene være tilstede.Innkallelse til styremøte må være sendt styremedlemmene minst en uke før et møte skal finne sted. Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av formann og sekretær.

- § 12 -
Foreningens regnskap følger kalenderåret. Styret forvalter foreningens midler og annen eiendom og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for dette. Avsluttet regnskap med bilag og nødvendige utskrifter av styrets vedtak for ekstraordinære utgifter skal overleveres foreningens revisor uoppfordret, senest 3 uker før generalforsamlingen. Posteringer etter regnskapsavslutning skal føres på følgende regnskapsår og må i praksis være avsluttet senest 2 uker for generalforsamlingen avholdes.Formannen og kasserer er i fellesskap ansvarlig for utbetalinger. Styret holdes løpende orientert om utbetalinger. Alle foreningens midler disponeres over bank.

- § 13 -
Hver generalforsamling velger en valgkomité på 3 medlemmer med en funksjonstid på ett år.Denne komité har til oppgave å avgi innstilling om skikkede og villige kandidater for valg ved neste ordinære generalforsamling. Valgkomitéens innstilling skal være styret i hende senest 10. januar s.å. som ordinær generalforsamling finner sted.

- § 14 -
Generalforsamlingen kan om ønskes av styret opprette komiteer til å avlaste styret i krevende og arbeidsomfattende oppgaver som ønskes løst av generalforsamlingen. For komitéene kan det utarbeides reglementer som kan vedtas og endres av generalforsamlingen med simpelt flertall.Styret kan også oppnevne arbeidsgrupper når dette finnes hensiktsmessig. Minst ett av de valgte styremedlemmer skal være medlem av slik grupper. Styrets rapport til generalforsamlingen må inneholde opplysninger om eventuelle arbeidsgrupper som har vært opprettet, hvilket mandat de er gitt og arbeidet som er utført.

- § 15 -
Forslag til endringer i vedtektene må sendes styret senest 2.januar for å kunne behandles på den ordinære generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendringer skal følge innkallelsen til generalforsamlingen. Endringer i vedtektene må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Alle endringer i vedtektene trer i kraft med øyeblikkelig virkning om ikke annet blir vedtatt av generalforsamlingen.

- § 16 -
En hvilken som helst bestemmelse i disse vedtekter kan imidlertid settes ut av kraft eller fravikes etter enstemmig beslutning av generalforsamlingen.

- § 17 -
Utmelding av foreningen kan skje når et medlem selger eller overdrar den eiendom som er grunnlaget for medlemskapet i foreningen. Utmelding av andre grunner enn det som er nevnt foran må godkjennes av generalforsamlingen.Når særlige grunner foreligger kan generalforsamlingen med 2/3 flertall ekskludere et medlem.

- § 18 -
Oppløsning av foreningen kan vedtas av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 3/4 flertall. For at en slik beslutning skal være gyldig må minst 2/3 av medlemmene værerepresentert på generalforsamlingen.Oppløsende generalforsamling bestemmer disponeringen av foreningens midler.

- § 19 –
Vellets medlemmer er forpliktet til å gjøre seg kjent med, og følge vellets ”retningslinjer for trepleie”, som gjelder for vellets eiendom.

- – O – -

Vedtatt på generalforsamling 21. november 1966.§ 2d revidert på generalforsamling 14. februar 1972. Vedtektene revidert samlet på generalforsamling 9. mars 1982 med unntak av § 5 som ble vedtatt revidert på generalforsamlingen 28. februar 1982, § 4 som ble vedtatt revidert på generalforsamling 30.mars 1987 og §7 som ble vedtatt revidert på generalforsamling 10. februar 2005. § 19 vedtatt på generalforsamling 6.mars 2014.

Nesbru, den 20. mars 2014

Nes Hageby Vel