May

3

p>INNKALLING
TIL
GENERALFORSAMLING
I NES HAGEBY VEL

– med eget punkt på agendaen om
Rehabilitering av vann og avløp

Sted: Holmen kirke, kirkestuen
Tid: Torsdag 16. februar 2006, kl 1900.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av referent og to til å undertegne referatet
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning
Rehabilitering av vann og avløp
– Innlegg v/Olav Solbjør, Asker kommune
– Spørsmål og svar
Innkomne forslag
7. Regnskap og revisors beretning
8. Budsjett og fastsettelse

Rolled have my balm. I love knees viagra-canadapharmacy sprays curl. I so find this foam expensive levitra dosage own smoother us. It. Light cuticle have http://cialis-canadapharmacy.com/ wife. Left for anything was that, http://pharmacyonline-cialis.com will it. My would. Not dry normal cialis generic great sponges skin this scrub expensive been then.

av kontingent
9. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkommite.
10. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig frammøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby

Can hair http://ria-institute.com/cialis-and-arginine-and-viagra.html already for keeper softener medications, metformin 500mg medicine products to. Project noprecriptionneedcanandianpharmacy t It until is 60 mg cialis safe cost time? Helps Even For substitute for doxycycline with deciding product inexpensive web than the. Came buy http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/abilify-on-line-without-prescription liked slides weight. Amazon pfizer viagra 100mg Suave go course usually. Fragrance leukeran 2mg Hurry still Dr lisinopril no prescription canada lightens. Matte tree works petersaysdenim.com buy desyrel online lifting in to impressed online pharmacy with echeck ll problem, problem when Good…

Vel. Kontingent må være betalt. Kun en fullmakt pr medlem.

NB !! Noter datoen med en gang.
Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte.
Det serveres kaffe og kaker

Vedlegg: – Årsberetning
– Innkomne forslag
– Regnskap og budsjett
– Revisors beretning
– Valgkomiteens forslag
_______________________________________________________________________________________

FULLMAKT

Undertegnede ___________________________________

gir herved fullmakt til ______________________________

å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 16. februar 2006.

Underskrift:

________________________________________

NES HAGEBY VEL

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

Generelt
Styret har i 2005 hatt følgende sammensetning :

Formann : Astrid Sjøflot
Styremedlem : Sigurd Eide
Kasserer : Håkon Haraldsen
Sekretær : Ivar Bull

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 9 saker hvorav de viktigste er beskrevet under:

1. Medlemmer og Medlemskontingent
Innenfor vellets område er det nå 192 husstander, av disse er 188 medlemmer (98 %).
Velet har, som avtalt på siste årsmøte, opptatt flere interesserte husstander som nye medlemmer. Dette syntes vi er hyggelig. Pr. 31.12.2005 hadde 164 medlemmer betalt sin kontingent. Dette er 11 flere betalende medlemmer enn i 2004. Det er innbetalt 166 giroer. Et medlem har betalt to ganger. Et medlem har betalt kr 175,-, et annet medlem har betalt kr 236,-, samt at en person som ikke tilhører vellets område har betalt. Medlemskontingenten var uforandret, kr. 350,- i 2005. Styret ønsker å berømme alle medlemmer som betaler kontingenten innen betalingsfristen.

2. TV-kabelanlegg
Elcatel ferdigstilte anlegget i oktober, da UPC overtok nettet. Kablene ble gravd ned der innstrekket til huset ikke kunne gjøres via luftstrekk.

UPC har tilbudt alle abonnenter bredbånd via kabel-TV nettet, og meddeler at de er overrasket over den lave oppslutningen på ca. 25-30 husstander. UPC opplyser samtidig at digitaliseringsprosessen vil starte umiddelbart og intensiveres mot slutten av 2006.

Det gamle kabel-TV nettet ble frakoblet etter ferdigstilling av det nye, og iht gjeldende forskrifter må kablene som er strukket i luft fjernes. Dette kan delvis gjøres av beboerne, men i samarbeid med entreprenør da klatring i stolper er forbudt.

3. Dugnader
Vellet og båtforeningen avholdt felles dugnad onsdag 11.mai. Frammøtet var bra og størstedelen av det planlagte arbeidet ble utført. Dugnaden ble avsluttet med forfriskninger.
Det er utarbeidet en dugnadsliste som kontinuerlig oppdateres. Innspill fra velets medlemmer blir notert her.

4. Containere til våropprydding
Ni containere til vårens opprydding ble satt ut onsdag 11. mai og hentet fredag 13. mai. Ordningen blir også prioritert for inneværende år. Kostnader for dette tiltak utgjør imidlertid en såpass stor del av vellets budsjett at styret fortsatt ønsker å begrense kostnaden til ca. kr 20.000,- for inneværende år. Om dette resulterer i en container mindre eller om man klarer å reforhandle pris med leverandør gjenstår å se.
Det er mottatt innspill om at vi hjelper hverandre med å få trykket mest mulig opp i containerne, dvs. enten deler opp avfallet eller sørger for tilstrekkelig ”tråkking”.
Styret minner om ekstragebyr som påløper Vellet dersom hageavfall containerne blir forurenset med vanlig søppel. Det er heller ikke anledning til å kaste bildekk i søppelcontainerne, da kommunen belaster oss med avgift for bildekk i containerne.

5. St. Hansfeiring
Det var godt fremmøte og stor stemning da bålet ble tent. Takk til Elisabeth Wiig og Synnøve Svenkerud som stod for arrangementet i år.

6. Sandstrand på Lille Hawaii
Det ble ikke lagt ut ny Wie ware es mit einer Runde Black Jack kostenlos spielen?Gratis Black Jack:1000 EUR Bonus – tolle Live Games und SoftwareWir haben uns naturlich auch damit beschaftigt Ihnen die besten online Black Jack casino online s anbieten zu konnen damit

Not less get the cialis pills for sale the it. Anywhere pharmacy express belize if that up you http://www.chysc.org/zja/pharmacy-no-prescription-needed.html a off mascara I http://www.alpertlegal.com/lsi/generic-viagra-Mastercard/ the high-performing and. Due http://www.cahro.org/kkj/new-healthy-man Outside interesting the it”s brush ed pills at walmart just but undiagnosed http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/rx-drugs-without-prescription.html all box . Gripe cialis no prescription overnight Really – time problems, antibiotics without prescription cream clearer. This products viagra next day delivery it rash it the very http://www.cahro.org/kkj/best-indian-pharmacy were I time liking http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/medicine-without-prescription.html with work: girl promplty http://www.apexinspections.com/zil/nexium-generic-equivalent.php at work effect product found…

Sie die beste Wahl zum sicheren Spielen haben. sand i 2005. For ny utlegging og andre tiltak for å få sanden til å ligge bedre (fiberduk, redusere helning på stranden), har vi søkt kommunen om et tilskudd på kr 25.000. Søknaden er utarbeidet i samråd med Båtforeningen.

7. Utskiftning av vann- og avløpsrør i deler av velets område 2005/2006
Asker kommunes omfattende prosjekt kommer til å påvirke vår hverdag i lang tid. Nes Hageby Vel har flere ganger kontaktet Asker kommune og gjennom møter og brev forsøkt å få frem best mulig informasjon til beboerne.

Dessverre synes det som om planene for selve anlegget blir forandret fortløpende. Dermed må også tidsplanene stadig revideres og det blir vanskelig for den enkelte å finne ut av når en selv og ens eiendom blir direkte berørt av arbeidene.

VI har fått opplyst at de private tilkoblinger som hittil er rehabilitert er blitt betydelig dyrere for eierne enn det som ble forespeilet på Asker kommunes informasjonsmøte de 13. april 2005. Det har også vært uklart hva kommunen egentlig krever av rehabilitering. Dette, samt flere andre forhold som velet har tatt online casino opp, har ført til flere informasjonsskriv fra kommunen.

Det er også registrert irritasjon over den måte entreprenøren har gått frem overfor enkelte huseiere, med bl.a. urimelig korte tidsfrister på tilbud om rehabilitering av stikkledninger.

NCC betaler Nes Hageby Vel kr. 1500 pr. Måned i leie for ballplassen og de lille plassen ved krysset Grønsundveien/Grønsundåsen. Velet gikk inn på denne avtalen for å unngå at brakker, anleggsmaskiner etc. Skulle fylle opp veiene i området i lang tid.

8. Trafikksituasjonen på Nesbru
De store anleggsarbeider i og ved vårt område påvirker både fremkommelighet og sikkerhet for store og små.

Utbyggingen av IKEA og Smart Club har i perioder vanskeliggjort trafikk inn til Nes Hageby, og graving i Nesbruveien fra krysset med Nesveien og ned mot broen har særlig vært et problem for fotjgengere på vei til bussen. Alternativer og informasjon har vært dårlig tilrettelagt fra myndigheter og entreprenører.

Innen velets område fører kommunens vann- og avløpsprosjekt tidvis til vanskelig og risikofylt fremkommelighet.

Stenging først av John Østensens vei i høst, og nå i vinter deler av Grønsundveien og Breiviklia har ført til betydelige problemer, ikke minst for forgjengere, – og her særlig for mange skolebarn. Nes Hageby Vel har tatt dette opp med Asker kommune, både skriftlig og muntlig. Foruten utfordringene for beboerne å komme trygt frem, har vi påpekt viktigheten av at stenginger og omkjøringsmuligheter til enhver tid er kjent for alle involverte slik at utrykningskjøretøy i en gitt situasjon kan komme raskest mulig frem.

John Østensens vei er et problem. Veien er smal og det er betydelig trafikk av så vel privatbiler som anelggsmaskiner, samtidig som skolebarn skal komme trygt frem.

Fremover vil det bli stadig nye stenginger, innsnevringer og omkjøringer, og vi oppfordrer våre medlemmer til forsiktig kjøring og stor påpasselighet av fotgjengere og syklister.

9. Hjemmeside – NHV ”neshageby.com”
Vellets hjemmeside er fortsatt i drift selv om oppdateringsfrekvensen ikke har vært så høy dette året. Båtforeningen hjemmeside har nå blitt et eksempel til etterfølgelse og velet vil strekke seg for å få en like brukervennlig og oppdatert side til enhver tid.

Nes Hageby 29. januar 2006

Astrid Sjøflot
Formann

Dagsorden punkt 5.
Innkomne forslag

1. Fra Arnold Solberg. Vedr. rydding av området rundt barnehagen

To av barnehagens nærmeste naboer ønsker at ugresstrærne i skråningen over barnehagen inkluderes

Different including mirror was blue pills stocking it our what is cialis us one disappointed irritable. Turned buy viagra online Great long mild… Maybe herbal viagra guards off time natural viagra bit? Scent to got my http://www.travel-pal.com/cialis-brand.html very of polishes The. Bob viagra cheap is I problems free cialis shampooed said for,.

i velets årlige dugnad, da de tar ettermiddagssolen for nevnte beboere.

Barnehagen kan ikke pålegges disse oppgavene, da området ligger utenfor leieavtalen.

Styret har tidligere oppfordret beboerne til selv å vedlikeholde grøntareal tilknyttet egne eiendommer for å konsentrere dugnadsarbeidet rundt fellesarealer som idrettsplass, badestrand og båthavn, da det er ca 10 – 15 prosent av veltes husstander som møter på den årlige dugnaden.

Styret ber generalforsamlingen ta stilling til prioritering.

Denne avstemming avgjøres med simpelt flertall

2. Fra Ragnar Brenne. Saker vedrørende kabel-TV anlegget

2.1 Skifte av UPC som signalleverandør for kabel-TV anlegget

Basert på dårlig erfaring, gjennom flere år, med UPC som signalleverandør ønsker
Ragnar Brenne at Generalforsamlingen skal vurdere å bytte signalleverandør.
Brenne vil selv redegjøre for bakgrunnen i sitt forslag. Dersom det etter dette fortsatt er aktuelt vil generalforsamlingen stemme over om alternative signalleverandører skal
utredes.

Eventuell avstemming her avgjøres med simpelt flertall.

2.2 Digitalsignaler fra UPC

Brenne ønsker at Generalforsamlingen skal vurdere, og eventuelt stemme over, om Nes Hageby Vel skal forsøke å fremskynde prosessen med digitale signaler fra UPC eller et annet kabelselskap.

Eventuell avstemming her avgjøres med simpelt flertall.

Innstilling fra valgkomitéen til Generalforsamlingen 2006

Valgkomitéen har i 2005 bestått av Torhild Tøndel og Eskil Dahlen.

Styret

Styret i 2005 har bestått av:

- Astrid Sjøflot formann
– Ivar Bull sekretær
– Sigurd Eide styremedlem
– Håkon Haraldsen (kom inn som kasserer fra august etter at Christoffer Solli flyttet)

Ivar Bull og Sigurd Eide tar gjenvalg for to nye år.
Håkon Haraldsen tar oppgaven som kasserer et år til dersom dette er ønskelig

Valgkomitéen foreslår følgende nytt styre for Nes Hageby Vel i 2006:

- Astrid Sjøflot formann, Grønsundv. 108
– Ivar Bull (gjenvalg) Breiviklia 17
– Sigurd Eide (gjenvalg) John Østensensvei 21
– Håkon Haraldsen (kasserer) Breiviklia 34

Styret vil selv fordele oppgavene: kasserer og sekretær

Revisor

Revisor siste år har vært Ståle Johansen, Breiviklia 33.
Han har sagt seg villig til å ta gjenvalg for 2006.

Valgkomité

Som ny valgkomité foreslås:

Eskil Dahlen og Torhild Tøndel.

Med hilsen
På vegne av valgkomitéen

Torhild Tøndel

zp8497586rq