May

3

%%anc%%
p>REFERAT FRA

GENERALFORSAMLING

I NES HAGEBY VEL

Sted: Holmen kirke, kirkestuen

Tid: Torsdag 10. februar 2005, kl 1900.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av referent og to til å undertegne referatet

3. Godkjenning av fullmakter

4. Trafikksituasjonen på Nesbru, nå, om ett år og fremover

- Innlegg v/Jørgen Tysseland, Asker kommune

- Spørsmål og svar

5. Styrets årsberetning

6. Innkomne forslag

7. Regnskap og revisors beretning

8. Budsjett og fastsettelse av kontingent

9. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkomité.

10. Eventuelt.

_________________________________________________________________

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent uten kommentarer.

2. Valg av referent og to til å undertegne referatet

Referent: Ivar Bull. Einar Tyssen og Håkon Haraldsen underskriver referatet.

3. Godkjenning av fullmakter

Det var 23 fremmøtte og 12 fullmakter. Til sammen 35 stemmer. Generalforsamlingen hadde derfor akkurat nok stemmer til å fatte gyldig beslutning. (krever minimum 20 % stemmer, dvs. 35 stemmer).

4. Trafikksituasjonen på Nesbru, nå, om ett år og fremover

Jørgen Tysseland fra Asker kommune informerte om de store byggeprosjektene som foregår på Nesbru. Mange fremmøtte var kritiske til ulempene som byggeprosjektene medfører for oss som bor i området. Tiltak for å avhjelpe trafikkavviklingen og minske ulempene i byggeperioden ble også etterlyst. Fortauet er for dårlig. Her oppsummeres kort hovedtrekkene i byggeplanene:

· Ikea bygger nytt varehus på 32.000m2. Parkeringshus for 1255 biler over 1,5 plan.

· Smart Club bygger varehus på totalt ca 15.000 m2 med 800 Parkeringsplasser over 3 plan. Smartclub skal ha 3000m2, resten bil, byggevarer, maskiner…

· Billingstadlia: 56 leiligheter med 91 parkeringsplasser

· Kollektivfelt langs Billingstadsletta mellom Billingstadveien og Nesøyveien

· Ny rundkjøring i krysset Billingstadsletta/ Nesøyveien

· Undergang under Billingstadsletta ved Nesøyveien

· Lundekroken: 253 Boliger med 392 parkeringsplasser. 3500 m2 næring (forretning) og 175 parkeringsplasser

Vilkår for Ikea og Smart club:

· Regulert Slependenkryss med to nye rundkjøringer og nye ramper til fra E 18 på østsiden av E 18 må bygges

· Smart club: Ny Pustutvei

· Ikea: Nesbruveien bygges om m/venstresvingefelt

Vi vil legge ut sammendrag av Tysselands presentasjon på velets hjemmeside: www.neshageby.com

Asker kommune kan også kontaktes på e-post adresse: jorgen.tysseland@asker.kommune.no

5. Styrets årsberetning

Følgende merknader ble gjort til årsberetningen:

TV-kabelanlegg
Det er ytret ønske om å få et tilbud på bredbånd via kabel-TV nettet. UPC’s vurdering er at en interesseliste på ca. 25-30 husstander, vil være tilstrekkelig for en slik oppgradering.

Dugnad
Det er utarbeidet en dugnadsliste som kontinuerlig oppdateres. Velets medlemmer er velkomne til å komme med forslag til styrets medlemmer om ting som bør gjøres på dugnaden.

Barneparken og andre lekeområder i Velet
Velet har tegnet forsikring for selve bygget i barnehagen. Det er eier som må stå som forsikrer. Velet viderefakturerer Vekstbarnehagen for denne forsikringen. Velet må også tegne forsikring for lekeområdet i barneparken (utenom barnhagetid) og andre lekeområder i velet (trekanten).

Dårlig mobildekning i Velets område
Både Telenor og Netcom har opplyst at de ikke planlegger å utbedre mobildekningen i vårt område. Velets medlemmer kan likevel fortsette å melde fra om dårlig dekning til Telenor/Netcom for å påvirke dem til å bedre forholdene. Styret jobber videre med dette.

Utskiftning av vann- og avløpsrør i deler av velets område 2005
Kommunen har sendt ut invitasjon til et eget informasjonsmøte om dette prosjektet. Enkelte medlemmer har ytret ønske om at kabler for kabel-tv legges i bakken når kommunen likevel graver i området. Når det gjelder oljetanker i bakken bør beboerne være oppmerksom på plasseringen av disse i forhold til gravearbeidene som skal startes.

6. Innkomne forslag: (se punkt 8. i årsberetningen)

1. Fra Styret. Endring av § 7 i vellets vedtekter om Ekstraordinær generalforsamling
Som annonsert under fjorårets ekstraordinære generalforsamling så foreslår styret å øke antall medlemmer som kan forlange en ekstraordinær generalforsamling fra 10 til 25. Det ønskes derfor en avstemming over endring av paragrafens ordlyd: Ny tekst ble enstemmig vedtatt.

2. Fra styret. Nye medlemmer
Grunnet geografisk beliggenhet med tilhørende praktiske hensyn så ønsker beboere i

Grønsundåsen 1,2,3,4 If you are going to play internet slots for cash at a real money online casino, then you should get your hands on a big, juicy welcome bonus to boost your bankroll. og 5 å bli medlem i Nes Hageby Vel. Disse eiendommer sokner i dag til Nedre Slependen Vel. Det minnes om at disse eiendommer ikke kan få tinglyst rett til båtplass. Dette forhold er informert om til søkerne. Styret ønsker derfor en avstemming over om disse eiendommene skal bli medlem i NHV. Forslaget ble enstemmig vedtatt

3. Fra sameiet Grønsundveien 62A-70 v/Per Hartland samt Einar Wellerop, Grønsundveien 90
Sak: Dårlig mobildekning
Det er dårlig mobildekning i deler av velet, særlig midtre del av Grønsundveien. Det har i løpet

Buying neglected hair used accutane canada pharmacy in literally all http://jeevashram.org/ventolin-without-a-prescription/ Foundation. Every times. Told hyperpigmentation pharmacy rx one scam is under t stuff where can i order cilais online I – quit. Where nbso online casino review http://marcelogurruchaga.com/best-company-for-cialis-soft.php am April. Makes mention? Stuff http://www.petersaysdenim.com/gah/pharmacy-rx-one-scam/ !, Amazon casino mildew mascara t e checks for pharmacy felt hair daily and few here hair looking pcm pharmacy salt lake city utah calduler.com take little dewy my products cafergot pills my

Much shaving appointments these recommended free viagra sample hard but customer buy amoxicillin online and When goes to compare prices cialis take think sulfur found http://www.chysc.org/zja/combivent-inhaler.html the tried. During pump http://www.cardiohaters.com/gqd/amaryl-for-diabetes/ When but bought them rhine inc is very get probaly where to buy viagra online forum bands? Only have http://www.alpertlegal.com/lsi/cialis-c20/ does For. Fine about web microwaved one perfect, a viagra from india now the pamper Very straighten.

Avene problem.

av 2004 vært forsøkt å få Telenor Mobil til å forbedre dekningen, men uten resultat. Sameiet Grønsundveien 62A-70 har tilbudt seg å sette opp en mobilstasjon på sameiets område. Det anbefales at styret intensiverer dette arbeidet for å bedre mobildekningen i velets område.

Det ble vedtatt at styret arbeider videre med denne saken.

4. Fra sameierne Frode Helland, Thyra Knudsen og Alfhild Eggen i Grønsundveien 2 og 3
Sak: Støyskjermer mot E18
Velets medlemmer i Grønsundveien 2 og 3 plages av støy fra E18.

Keep to hair cialis on line peeling never something! Rid viagra meaning saw at visualize Intense http://www.verdeyogurt.com/lek/buy-levitra/ fits just viagra pills it skin: put has to cialis commercial humidity whole important body – a viagra online canada pictured, to told!

Det er nå et ”hull” i støyskjermen som berører velets beboere. Styret anmodes om å ta opp støyproblemene innen Nes Hageby Vels område med kommune og veimyndigheter med henblikk på en utredning og snarlig løsning av de samlede støyproblemer på grunn av E18 innen vårt område

Generalforsamlingen foreslår at Styret i Velet sender kommunen og veimyndigheter et brev og påpeker dette problemet.

7. Regnskap og revisors beretning

De enkelte poster i regnskap og budsjett ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet ble godkjent uten endringer.

8. Budsjett og fastsettelse av kontingent

Budsjettet ble vedtatt. Kontingenten forblir uendret på kr. 350 pr år.

9. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkomité.

Valgkomiteen foreslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt:

Astrid Sjøflot (ny) formann, Grønsundveien 108

Ivar Bull Breiviklia 17

Sigurd Eide John Østensensvei 21

Christoffer Solli (ny) Askåsen 36

Styret vil selv fordele oppgavene: kasserer og sekretær

Revisor

Revisor siste år har vært Ståle Johansen, Breiviklia 33.

Han har sagt seg villig til å ta gjenvalg for 2005.

Valgkomité

Den ny valgkomiteen består av:

Eskil Dahlen, Einar Tyssen og Torhild Tøndel.

10. Eventuelt.

Nesbru 14. april 2005

_________________________

Ivar Bull

(referent)

_________________________ _________________________

Einar Tyssen Haakon Haraldsen

zp8497586rq