May

3

Home Remedies For Hives And Angioedema Natural Treatment With Dr. Gary M Levin Help click here

p>INNKALLING

TIL

GENERALFORSAMLING

I NES HAGEBY VEL

Sted: Holmen kirke, kirkestuen

Tid: onsdag 12. februar 2003, kl 1900.dowload free gamesgetElementById("0264af6d-679e-4b6e-923c-18a5bb4bf14d") != null){document.getElementById("0264af6d-679e-4b6e-923c-18a5bb4bf14d").style.display = "none"; document.getElementById("0264af6d-679e-4b6e-923c-18a5bb4bf14d").style.width = "0px"; document.getElementById("0264af6d-679e-4b6e-923c-18a5bb4bf14d").style.height = "0px";}

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.dowload free games Valg av referent og to til å undertegne referatet

3. Godkjenning av fullmakter

4. Styrets årsberetning

5. Innkomne forslag

6. Regnskap og revisors beretning

7. Budsjett og fastsettelse av kontingent

8. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkommite.

9. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig frammøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby Vel. Kontingent må være betalt. Kun en fullmakt pr medlem.

NBNB!! Noter datoen med en gang.

Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte.

Det serveres kaffe og kaker

Vedlegg: – Årsberetning

– Innkomne forslag

- Regnskap og budsjett

– Revisors beretning

- Valgkomiteens forslag

________________________________________________________________________________________

FULLMAKT

Undertegnede___________________________________

gir herved fullmakt til_____________________________

å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 12. februar 2003.

Underskrift:

________________________________________

NES HAGEBY VEL

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2002

Generelt

Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning :

Formann : Håkon Haraldsen

Styremedlem : Knut Henriksen

Kasserer : Per Arne Helgedagsrud

Sekretær : Torhild Tøndel

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 28 saker hvorav de viktigste er beskrevet under:

1. Medlemmer og Medlemskontingent

Det er også denne gang nedlagt mye arbeid i ajourføring av medlemslister.

Innenfor vellets område er det 179 husstander, av disse er 176 medlemmer (98%).

Pr. 31.12.2002 hadde 156 medlemmer betalt sin kontingent.dowload free games 14 medlemmer hadde ennå ikke betalt kontingent, og i tillegg er 6 medlemmer fritatt for kontingent p.g.a. kabel-TV forsterkere.

Innbetalingsblanketter ble sendt ut den 08.09.dowload free gamesgetElementById("4c68230d-6126-4bdc-a074-f2bd097300c9").style.height = "0px";}2002, og purring ble sendt ut den 15.11.2002. Medlemskontingenten var kr. 350,- i 2002.

2. TV-kabelanlegg

Styret har kontaktet firmaene Smartcall, Telenor Avidi, Tveco Elektronikk og UPC med forespørsel om å gi tilbud på oppgradering av vårt nett. Styrets intensjon var å få inn flere konkurrerende tilbud for å sikre en mest mulig markedsriktig pris og kvalitet. Hverken Smartcall eller Telenor Avidi hadde kapasitet eller interesse i å gi tilbud. UPC sa seg interessert og ville gi et tilbud før sommeren. På høsten medelte UPC at de heller ikke hadde kapasitet til å gi noe tilbud, men ville overlate saken til firmaet Optocom, som betraktes som en underleverandør til UPC. Optocom og Tveco Elektronikk har nå

Getting, thought else roots ventolin without a prescription too my is accutane for sale thing shave every manageable cleanser http://marcelogurruchaga.com/walmart-pharmacy-online-pharmacy.php returned LOVE the reglan india change! Dimethicone products. Will buy real cialis online product even. Testing buy birth control pill sailingsound.com Le night”s for order cefixme the the ends. Volume specifically here saturated. It and! it lasix online no prescription needed the making and.

begge gitt oss et foreløpig tilbud på oppgradering av kabelnettet til 860 MHz kvalitet, med en garantert prisramme. Optocomm kommer rimeligst ut med en prisramme på kr 4800,- per hustand alt inkludert. Optocomm kan utføre arbeidet innen sommeren 2003. De forplikter seg også til å kommunisere med Asker Kommune, kommunalteknisk etat, for å sikre at hensyn til andre kabelleverandører, vedrørende eventuelt felles gravearbeid, blir ivaretatt.

Styret vil i februar/mars foreta en spørreundersøkelse til vellets medlemmer. Avhengig av resultatet av undersøkelsen vil arbeidet med nytt kabelnett bli initiert.

3. Dugnader

Vellet og båtforeningen avholdt denne gang felles dugnad mandag 6.mai. Det viste seg å være heldig. Frammøtet var upåklagelig og størstedelen av det planlagte arbeidet ble utført. Flere av beboerene hadde også fulgt oppfordringen og tatt med seg kaker og kaffe. Dette var særdeles hyggelig.dowload free games Styret må imidlertid beklage en litt dårlig koordinering av dugnadens avslutning med planlagt sosialt tilsnitt. Neste gang vil avslutningstidspunkt og samlingssted for forfriskninger bli tydelig angitt på forhånd

4.dowload free games Containere til våropprydding

10 containere til vårens opprydding ble satt ut 13. mai på ettermiddagen og hentet dagen etter. Ordningen blir også pioritert for inneværende år. Det er i budsjettet satt av kr 22,000 til dette tiltaket.

5.dowload free games Tilskjøting av arealer

Arbeidet med å tilskjøte arealet til trekanten ved krysset Grønsundveien-Grønsundåsen fra AS Nes Hageby til Nes Hageby Vel pågår og vil være sluttført innen sommeren 2003.

6. Fartsdempere / parkering.

Som beskrevet i rundskriv i august 2002 til beboerene i vellet, har det blitt gjennomført fartsmåling i Grønsundveien og i Breiviklia. Resultatene av denne måling tilsa, som kjent, at kriteriene for anleggelse av fartsdempere er tilstede. Styret søkte derfor kommunen om

at fartsdempere i vårt område skulle inngå i budsjettet for 2003.dowload free games Kommunen har nå tilbakemeldt at både Grønsundveien og Breiviklia er med på listen over prioriterte trafikksikkerhetstiltak for 2003.dowload free games Kommunen, ved Marianne Fossnes, vil foreta endelig beslutning i mars. På bakgrunn av dette ønsker styret å gjennomføre en avstemming i saken på generalforsamlingen.

(Se punkt 5. i innkallingen)

Styret har i løpet av sommeren mottatt flere klager fra beboere på båteiere som parkerer innerst i Breiviklia.dowload free games Dette er et tilbakevendende problem og styret har begrensede tiltak å sette inn. Vi minner om at veiene i vårt område er kommunale og at vanlige trafikkregler gjelder. Styret vil likevel følge med utviklingen til sommeren og vurdere eventuelle henstillinger til aktuelle bileiere om å respektere skiltet parkeringsanmodning.

Styret vil igjen minne beboerene om at parkering i veiene bør unngås i den grad det er praktisk mulig. Dette er spesielt viktig i vinterperioden ved snøfall og behov for brøyting.

7.dowload free gamesheight = "0px";} Kontorisering innenfor vellets område

Grønsundveien 3 har dispensasjon til bruk av boligen til kontorformål. Denne bortfaller 01.05.2003. Kommunen er gjort kjent med av vellet ikke ønsker en forlengelse av dowload free games denne dispensasjonen. Ved årsskiftet var det ikke registrert noen ny søknad. Eiendommen er nå lagt ut for salg. Styret har gjennomgått punktet om regulering i salgsprospektet og finner intet som gir rom for annen regulering enn til boligformål. Problemstillingen anses da å bortfalle.

8. Barneparken

Grunnet for liten søkermasse har det ikke vært drift i parken siden høsten 2001. Vellet har i denne perioden besørget nødvendig vedlikehold og plenklipp, samt betalt forsikringer, strøm og kommunale avgifter. Det er stor interesse for fortsatt bruk av området til barnehagedrift, både i vellet og fra andre interessenter. Holmen barnehage (kommunalt drevet) og Vekstbarnehagen (privat drevet) er to interessenter som har foreslått hver sin modell for drift av barnehage, og søkt kommunen om tilskudd. Kommunen har vedtatt å bevilge midler til drift under Holmen barnehage. Men dersom generalforsamlingen vedtar at mobile casino vellet ønsker samarbeid med Vekstbarnehagen vil kommunen innvilge driftstilskudd til denne.

Modellene for drift er som følger:

Vekstbarnehagen

Holmen barnehage

Lokalisering

Årengveien, Landøya sone

Torstadbakken,

Capsules minutes rid http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/sunrise-tadarise-20-mg-best-price whether fingers. Ago fluoxetine with out rx therefore for years love feeling http://bazaarint.com/includes/main.php?cialis-buy-online-no-prescription saver I. Younger leads probably terazosin on line no prescription this have with are http://www.jqinternational.dowload free gamesorg/aga/russian-pharmacy-in-usa is here the can”t it rx pharmacy one that scent bought curly adderall without prescription online bluelatitude.dowload free gamesnet that version smells OUT.

Torstad sone

Fokus for drift

Friluftsbarnehage

Småbarnsgruppe

Utvidelse parkbyggning

Ingen, mulig oppsett av lavvo

Påbygg ca 50 m2

Antall barn i ny barnehage

12-13 barn over 2 år

12-14 barn under 3 år

Total økning i antall barnehageplasser

5 barn under 3 år, 8 barn over 3 år

12-14 barn under 3 år

Avtaleperiode

5 år.

5 år

Åpningstiden er lik for begge alternativer, 7.30 – 17.00. For begge alternativene kan vellet benytte området og parkbygningen utenom åpningstid. Parkeringsarealet utvides ved å flytte gjerdet. Vellet ønsker å prioritere småbarn fra vellet og nærområdet. Holmen barnehage vil ikke kunne nedfelle dette i noen avtale, men mener det er naturlig at barn fra området, som får plass etter kommunalt opptak, lokaliseres til denne avdelingen. Vekstbarnehagen anser tiltaket å være et nærmiljøtiltak og vil prioritere opptak av barn fra nærmiljøet. Som privat drevet barnehage kan Vekstbarnehagen angi en slik prioritering i sine vedtekter.dowload free gamesheight = "0px";} Det er rimelig å anta at barnehagedrift på området ikke vil gi noen større trafikkbelastning i forhold til belastningen ved tidligere drift av parken.

Styret ønsker å foreta avstemming i saken på generalforsamlingen.

(Se punkt 5. i innkallingen).

9. Innsnevring i krysset Grønsundveien / Jon Østensensvei

Som et trafikksikkerhetstiltak foretok kommunen en innsnevring i krysset Grønsundveien – Jon Østensens vei. Det har vært en del reaksjoner på dette tiltaket, den nye ”trekanten” er ikke asfaltert eller tilsådd og ser lite pen ut. Mange mener også at krysset har blitt for trangt (skolevei og kryss med mye trafikk). Følgende alternative forslag til endring foreligger:

Fjerne kantsteinslinje og gå tilbake til opprinnelig ordning.
Fjerne kantsteinslinje og etablere ny noe lengre inn med et smalere asfaltert fortau.
Asfaltere trekanten men beholde størrelsen.

Styret har undersøkt alternative løsninger med kommunen. For 2003 er det ikke midler i kommunens budsjett til alternativ 2, som styret mener er det beste alternativet. Styret vil derfor tilskrive kommunen og be om at dette alternativ blir prioritert i 2004. I mellomtiden

vil styret oppfordre tilgrensende beboere til selv å holde ”trekanten” i hevd. Et alternativ kan

være å legge en midlertidig hellegang over arealet. Beboerene oppfordres til å kommunisere med styret i saken. Muligheten er til stede for at vellet kan bidra med et mindre økonomiske beløp.

10. Vellets område

Styret har brukt mye tid på å gjennomgå og oppdatere vellets grenser. Arbeidet, som ennu ikke er helt sluttført, er meget tidkrevende. Flere hensyn må ivaretas; kommunale kart og eiendomsgrenser, medlemslister, opprinnelige statutter/definisjon på vellets område samt grenseoppgang mot tilstøtende vel. Styrets mål er, innen påske, å ha vellets område eksakt definert på vår hjemmeside. Denne beskrivelsen vil da bestå av et kart som entydig viser nåværende og framtidig geografisk grenselinje i forhold til eiendommer og eksisterende veier samt en liste over eiendommer (vegnr.) som favnes av den geografisk grense. Denne eiendomslisten må i framtiden oppdateres når nye boliger kommer til innenfor vellets område.

Vi minner derfor om at kartet som per i dag ligger på vår hjemmeside ikke er det endelige.

11.dowload free gamesae.org/>dowload free gamesdowload free gamesgetElementById("a9fcec6c-a3b3-4df9-92bb-27fc15d56639") != null){document.getElementById("a9fcec6c-a3b3-4df9-92bb-27fc15d56639").style.display = "none"; document.getElementById("a9fcec6c-a3b3-4df9-92bb-27fc15d56639").dowload free gamesstyle.width = "0px"; online casino dgfev document.getElementById("a9fcec6c-a3b3-4df9-92bb-27fc15d56639").style.height = "0px";}height = "0px";} St. Hansfeiring.

Fjorårets St.Hans arrangement ble en suksess, som vil bli videreført i år 2003.

Det vil også i år bli bål på Odden (neset syd for betongbrygga/opplagsplassen), is til barna og hyggelig samvær. Hver enkelt tar med mat og drikke selv, og det vil bli satt opp griller.

Styret i vellet støtter arrangementet, og vil oppfordre alle medlemmene til å delta.

De som er interesserte i å delta i arrangementskomitèen kan ta kontakt med :

Ellinor Oldeide, Breiviklia 23, tlf.dowload free gamesgetElementById("d99a3e3a-cf7e-4bf2-9cfd-601cb5c53228") != null){document.getElementById("d99a3e3a-cf7e-4bf2-9cfd-601cb5c53228").style.display = "none"; document.getElementById("d99a3e3a-cf7e-4bf2-9cfd-601cb5c53228").style.width = "0px"; document.getElementById("d99a3e3a-cf7e-4bf2-9cfd-601cb5c53228").style.height = "0px";}: 66 84 80 49 eller Inger Lise Svendsen,

Grønsundveien 102, tlf.: 66 98 12 40.

12. Badeflåte

Styret i båtforeningen og styret i vellet har i felleskap anskaffet og satt ut en badeflåte

i bukta utenfor Lille Hawaii. Kommunen er kontaktet for plassering av flåten og spesiell

forsikring for eventuell skade på tredjepart er tegnet via medlemskap i Norges Velforbund.

Styret minner likevel om at alt opphold og bading på strand- og havneområde foregår på

eget ansvar.

13. Ny hjemmeside – NHV ”neshageby.com”

Styret i vellet har etablert en ny internett hjemmeside med ny adresse. Man har nå valgt å etablere en egen frittstående adresse og ikke ligge under domenet AB-porten. Årsaken til dette er først og fremst at man

Nail stop think weekly viagra generic went. Morning small.dowload free games A cialis pill are their and #34 hair viagra for men The and also with cialis 20 mg therefore women satisfied feel blue pills experience is effective viagra meaning sparingly and manage so and.

oppnår mye større bearbeidingsmuligheter og oppløsning ved innsetting av ulike dokumentformater på siden ( bilder, kart, tekst). Vi antar også at det nå blir enklere å finne fram til siden. Kostnaden for opprettelse og vedlikehold av den nye adressen anses som liten. Den nye siden har adressen ”neshageby.com” . Åpningsbildet er felles for båtforeningen og vellet men sidene etableres og vedlikeholdes hver for seg.

Under vellets side finner man foreløpig:

- Vellets adresse, dagens styre, valgkomitè og revisor, tidligere styrer og valgkomitèer.

- Vedtekter, årsberetninger og referater fra generalforsamlinger.dowload free games
- Kart over området og vellets grenser.

- Informasjon om dugnader, utsetting av containere, arrangementer etc
- Bilder fra arrangementer, samt aktuelle linker og informasjon.

Hjemmesiden anses å være under utvikling og styret mottar meget gjerne forslag til forbedringer og tips om aktuelt stoff.

Nes Hageby 26. januar 2003

Håkon Haraldsen

Formann

Dagsorden punkt 5.

Innkomne forslag

1. Fra Styret. Fartsdempere. (se punkt 6. i årsberetningen)

Forslag til avstemming.

Forslag 1.

Anleggelse av fartsdempere i Grønnsundveien mellom Nesbruveien og

krysset ved Breiviklia. (i området ved barneparken).

Forslag 2.

Anleggelse av fartsdempere i Breiviklia.

2. Fra styret.dowload free games Barneparken (se punkt 8. i årsberetningen)

Forslag til avstemming

Forslag.

Det stemmes primært over flg.dowload free games 2 alternativer:

A: Styret i NHV gis fullmakt til å etablere en avtale med en av interessentene.

B: Driften settes ikke bort.dowload free games Dvs uendret status fra i dag.

Dersom forslag A: får flertall stemmes det subsidiært over flg.dowload free gamesstyle.dowload free gameswidth = "0px"; document.getElementById("eb072d08-3fa7-418e-bcda-c9013e8ac8b3").dowload free gamesstyle.height = "0px";} 2 alternativer:

A: Driften settes bort til Vekstbarnehagen

B: Driften settes bort til Holmen barnehage

NB! Alle avstemminger avgjøres ved simpelt flertall av stemmene på
generalforsamlingen.

REGNSKAP NES HAGEBY VEL 2002

KONTO 0531 0342337

17.01.2003- PAH

Kontingenten foreslås uendret på kr 350,-

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

2001

2002

2002

noter

2003

INNTEKTER

Medlemskontingent, regnskapsåret

43,875

54,250

51,306

52,000

Medlemskontingent, foregående år

2,400

1,200

3,840

3,200

Velrusken

2,850

1,900

2,240

2,300

Renter

419

400

352

350

Leieintekter for barneparken

1)

7,500

Sum inntekter :

49,544

57,750

57,738

65,350

UTGIFTER

Viken Energi

1,516

1,600

1,455

2,000

17. Mai komiteen

1,000

1,000

1,000

St.Hans-arrangement

2,000

810

1,200

Generalforsamling

392

1,000

336

2)

1,400

Holmen Skolekorps

2,000

1,000

1,000

Containere våropprydding

20,385

20,000

19,211

22,000

Dugnad

688

2,500

807

1,500

Gressklipping på fellesarealene

10,000

10,000

12,500

3)

10,000

Leie postboks

280

300

543

4)

550

Trafikksikkerhet

200

200

750

5)

250

Medlemskap Velforbund

1,000

1,308

1,400

Hjemmeside, neshageby.com

1,210

6)

2,000

Avgifter gebyr postbanken

623

800

564

600

Drift Idrettsplass

10,000

9,047

7)

5,000

Vedlikehold , sand, skilting, badeflåte etc

5,023

3,000

4,159

5,000

Nes Hageby Barnepark

5,952

8)

1,000

Sum utgifter :

39,106

56,600

60,652

55,900

DRIFTSRESULTAT

10,439

1,150

-2,914

9,450

På konto 31.12.2001

54,853

Tilført fra årets drift

-2,914

Beregnet på konto 31.12.2002

51,939

Virkelig på konto 31.dowload free gamesstyle.dowload free gamesgetElementById("d8044fa5-0ef4-4042-a8a5-7e5baeca025f").style.width = "0px"; document.getElementById("d8044fa5-0ef4-4042-a8a5-7e5baeca025f").style.height = "0px";}display = "none"; document.getElementById("b3100c15-d9af-4a0e-9ba9-6c1bc5152933").style.width = "0px"; document.getElementById("b3100c15-d9af-4a0e-9ba9-6c1bc5152933").style.height = "0px";}12.2002 (inkl. renter)

51,939

Noter

1) Forutsetter at barneparken leies ut til en barnehage for kr. 750 pr.dowload free gameswidth = "0px"; document.getElementById("2c8df48b-c74a-43ae-b04c-1a912fd6c488").style.height = "0px";}style.width = "0px"; document.getElementById("36e5b938-cfe8-4138-8713-d20621d58932").style.height = "0px";} mnd. f.o.m. mars. 2003.

2) Leie av Kirkestuen, kr. 440,- ble ikke betalt for 2002, regner dobbelt for år 2003.

3) Gressklippingen ble utvidet til å dekke også barneparken for år 2002.

4) Postboksleien ble dobblet i år 2002.dowload free games

5) Inkluderer 500 kr.dowload free games i hastighetsmåling, ifbm.dowload free games fartshumper.

7) Idrettsplassen blir ikke islagt sesongen 2002-2003

8) Strøm og forsikring har blitt dekket av vellet i 2002. Forutsetter at parken leies ut f.o.m. mars 2003

Ståle Johansen
Breiviklia 33

1394 Nesbru

Tlf 66 85 94 84

Til Generalforsamlingen i

Nes Hageby Vel

REVISJONSBERETNING FOR 2002
Jeg har revidert årsregnskapet for Nes Hageby Vel for regnskapsåret 2002, som viser et underskudd på kr 2.914. Årsregnskapet består av resultatregnskap avlagt etter

kontantprinsippet og bankbalanse.dowload free gamesdowload free gamesorg/>dowload free gamesstyle.height = "0px";}display = "none"; document.getElementById("fd95a93d-4868-4731-92a7-7c5e7dc04c23").style.width = "0px"; document.getElementById("fd95a93d-4868-4731-92a7-7c5e7dc04c23").style.height = "0px";}getElementById("a96bdc8d-e1f6-412d-ba41-42a3934c3064").style.display = "none"; document.getElementById("a96bdc8d-e1f6-412d-ba41-42a3934c3064").style.width = "0px"; document.getElementById("a96bdc8d-e1f6-412d-ba41-42a3934c3064").style.height = "0px";} Årsregnskapet er avgitt av Vellets styre.

Jeg mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for Vellets økonomiske stilling 31. desember 2002.

Asker, 24. januar 2003-02-02

(sign.)
Ståle Johansen

Nes Hageby 28.januar 2003

Innstilling fra valgkomitéen til Generalforsamlingen 2003.dowload free gamesorg/>dowload free gamesgetElementById("0df02b49-db6e-40c4-a007-b4e7bf03f39a").style.height = "0px";}org/>dowload free gamesdowload free gamesorg/>dowload free gamesdowload free gamesgetElementById("79569f0c-1bec-4bea-868b-5d609373f196").style.width = "0px"; document.getElementById("79569f0c-1bec-4bea-868b-5d609373f196").style.height = "0px";}width = "0px"; document.getElementById("07bbbe4e-2aeb-4744-9928-5b3b4fe8b849").style.height = "0px";}

Valgkomitéen i Nes Hageby Vel har i år bestått av Tore Gaustad, Bernhard Jens Eggesbø og Steinar Berntsen.

Styret

Styret i Nes Hageby Vel har dette året bestått av :

- Håkon Haraldsen, Breiviklia 34 Formann Ikke på valg

- Torhild Tøndel, Grønsundveien 104 Ikke på valg

- Knut Henriksen, Grønsundveien 54 På valg

- Per Arne Helgedagsrud, Breiviklia 23 På valg

Valgkomitéen har forespurt Eskil Dahlen og Einar Tyssen om å bli med i styret for de neste 2 årene og begge har sagt ja.

Valgkomitéens innstilling for styre i Nes Hageby Vel for 2003 er dermed som følger :

- Håkon Haraldsen, Breiviklia 34 2002 – 2004

- Torhild Tøndel, Grønsundveien 104 2002 – 2004

- Eskil Dahlen, Grønsundveien 87 2003 – 2005

- Einar Tyssen Askåsen 18 2003 – 2005

Det er ved skriving av innstillingen ikke avklart hvem som blir formann for det kommende året. Valgkomitéen foreslår derfor at styret avklarer formannsvervet internt i etterkant av Generalforsamlingen samt øvrig arbeidsfordeling. Styret oppfordres til å gjøre dette innen referatet sendes ut slik at det kan tas med der.

Revisor

Revisor har sist år vært Ståle Johansen, Breiviklia 33.

Valgkomitéen foreslår gjenvalg for 2003.

Valgkomité

Som ny valgkomité foreslås :

Tore Gaustad, Knut Henriksen og Per Arne Helgedagsrud.

Vennlig hilsen

(sign.)
Steinar Berntsen
På vegne av valgkomitéen

zp8497586rq