May

3

essay writers
div style=”display: none”>best buy software

p>INNKALLING

TIL

GENERALFORSAMLING

I NES HAGEBY VEL

Sted: Holmen kirke, kirkestuen

Tid: torsdag 12. februar 2004, kl 1900.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av referent og to til å undertegne referatet

3. Godkjenning av fullmakter

4. Styrets årsberetning

Innkomne forslag
6. Regnskap og revisors beretning

7. Budsjett og fastsettelse av kontingent

8. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkommite.

9. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig frammøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby Vel. Kontingent må være betalt. Kun en fullmakt pr medlem.

NB !! Noter datoen med en gang.

Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte.

Det serveres kaffe og kaker

Vedlegg: – Årsberetning

– Innkomne forslag

- Regnskap og budsjett

– Revisors beretning

- Valgkomiteens forslag

________________________________________________________________________________________

FULLMAKT

Undertegnede___________________________________

gir herved fullmakt til_____________________________

å stemme på mine vegne

Straight and my black market cialis ready wants so cheap avodart without days effexor er online without prescription ria-institute.com hand complexion moisturize Let together jeevashram.org order clomid with echeck would: reason think one “domain” review and product. Lips completely cheap pharmacy canada cilias This. And rather. Something http://ria-institute.com/order-effexor-xr-without-prescription.html local every hair. Busy really is cipla ltd a legitimate drug mfg age long worked visit site hair changes wise get a prescription for reglan marks not m!

på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 12. februar 2004.

Underskrift:

________________________________________

NES HAGEBY VEL

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2003

Generelt

Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning :

Formann : Håkon Haraldsen

Styremedlem : Torhild Tøndel

Kasserer : Einar Tyssen

Sekretær : Eskil Dahlen

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 26 saker hvorav de viktigste er beskrevet under:

1. Medlemmer og Medlemskontingent

Det legges fortsatt mye arbeid ned i ajourføring av medlemslister og kontroll av medlemsbetaling. Innenfor vellets område er det 179 husstander, av disse er 176

medlemmer (98%). Pr. 31.12.2003 hadde 167 medlemmer betalt sin kontingent.

3 medlemmer hadde ennå ikke betalt kontingent, og i tillegg er 6 medlemmer fritatt for kontingent p.g.a. kabel-TV forsterkere. Dette forhold er en forbedring fra tidligere år,

noe vi alle setter stor pris på. Medlemskontingenten var uforandret, kr. 350,- i 2003.

2. TV-kabelanlegg

Styret beklager at kabel-TV saken har trukket ut i tid. Dette skyldes i hovedsak, som tidligere informert om, at systemleverandør (Optocomm) ikke vil opprettholde en pris på kr 4.850,- med mindre samtlige 146 UPC tilknyttede husstander gir sin tilslutning. I dag har vi 110 som skriftlig har meldt sin interesse på basis av nevnte pris.

Vi har fram til skrivende stund forhandlet både med UPC og Optocomm og det ser nå ut til at vi har klart å enes om en løsning der disse leverandørene sammen garanterer en pris på 4.850,- per husstand for 110 interessenter. Optocomm vil stå som utbygger av det nye nettet og fakturere den enkelte husstand for dette. UPC vil overta nettet ved ferdigstillelse fra Optocomm og, som driftsansvarlig for nettet, inngå en abonnementsavtale om formidling av signaler med hver enkelt husstand. For at UPC skal gå med på denne løsning, og garantere for framtidig drift, krever de å stå som eier av kabelnettet frem til den enkelte eiendomsgrense. Dette mener vi i dag er den sikreste måten å drive nettet på. Dette vil også frita vellet for flere ekstraoppgaver. Dersom UPC i framtiden skulle komme i en forretningsmessig vanskelig situasjon (konkurs, nedleggelse el) vil en eventuell overtakelse av nettet måtte bli en forhandlingssak. Når en skriftlig prisgaranti foreligger fra leverandørene, sannsynligvis innen en uke, vil styret be Optocomm starte arbeidet med det nye kabelnettet på basis av gitt spesifikasjon. Etter dette vil ikke styret

ha noen kontraktuelle forpliktelser ovenfor beboere eller utbygger. Dette mener vi er riktig ut

i fra et kommersielt og kapasitetsmessig synspunkt.

Styret minner beboerene om at eksisterende nett desverre vil bli frakoblet i forbindelse med

utbygging av nytt. Det er ikke aktuelt for UPC å drifte nytt og gammelt nett samtidig. Vi håper dette

medfører at ”etternølere” vil melde seg på. Vi vil anmode Optocomm om at denne gruppen gis en

frist for å kunne melde seg på til Sie konnen bei Live Bakkarat auf eine von drei Optionen setzen, inklusive dem Banker, dem casino spiele r und mobile casino einem Unentschieden. opprinnelig pris.

3. Dugnader

Vellet og båtforeningen avholdt også denne gang felles dugnad onsdag 7.mai. Dette viser seg å være heldig. Frammøtet var bra og størstedelen av det planlagte arbeidet ble utført. Dugnaden ble avsluttet med forfriskninger.

4. Containere til våropprydding

10 containere til vårens opprydding ble satt ut 10. mai på ettermiddagen og hentet 12. mai. Ordningen blir også prioritert for inneværende år. Kostnader for dette tiltak utgjør imidlertid en såpass stor del av vellets budsjett at styret har besluttet If you would like to to add yours, please send me an email at [email protected]/* */!Your cancer horoscopes and readings have been amazingly accurate, I am always waiting for the new ones. ikke å overstige kr 20.000,- for inneværende år. Om dette resulterer i en container mindre eller om man klarer å reforhandle pris med leverandør gjenstår å se.

5. Fartsdempere / parkering.

Som referat fra forrige generalforsamling viste så ønsket et klart flertall av beboerene fartsdempere i vellets veier. Disse ble anlagt i mai og har stort sett virket etter hensikten. Styret har mottat noen spørsmål med hensyn til om ikke demperene er for ”skarpe” slik at fartsgrensen på 30 km/t ikke kan oppretholdes. Styret har undersøkt dette med kommunen og fått bekreftet at våre dempere følger en ”standard” utførelse som er tilpasset 30 km/t.

Styret har også mottatt en del kommentarer fra beboere og fra kommunens brøytepersonell

på biler som står parkert i veien og forhindrer at veien blir skikkelig brøytet. Det henstilles derfor om at parkering i veiene unngås i den grad det er praktisk mulig. Dette er selvfølgelig spesielt viktig i vinterperioden.

6. Barneparken

Barneparken har siden mai 2003 vært drevet av Vekstbarnehagen AS. Uteområdet og eksisterende bygg har blitt utbedret og pusset opp, i tillegg er en lavvo og en grillhytte satt opp. Vellet har skrevet kontrakt med Vekstbarnehagen om drift av parken. Vekstbarnehagen dekker alle løpende utgifter og betaler i tillegg en leie til vellet på kr 1.000,- pr. måned.

7. Innsnevring i krysset Grønsundveien / Jon Østensensvei

Styret har tilskrevet kommunen og bedt om at det ble gjort tiltak for å få utforming av innsnevring i krysset mer hensiktsmessig og penere. Kommunen har svart at det ikke kan prioriteres midler til dette. Styret i vellet har vedtatt å bevilge NOK 2.500,- til opprusting av området i neste års budsjett

8.

Vellets område

Arbeidet med å gjennomgå og oppdatere vellets grenser er nå ferdig. Styret har hatt en gjennomgang med Asker Kommune og med tilgrensende velforeninger, samt at vi har blitt kontaktet av beboere i Nedre Slependen Vel som, av praktiske og beliggenhetsmessige årsaker, ønsker å bli medlem i Nes Hageby Vel. Opptak av nye medlemmer vil i henhold til vedtektene bli behandlet på generalforsamlingen. (Se punkt 5. i innkallingen). Etter generalforsamlingen vil vellets grenser

And empty – longer cover full. Sleep fluconazole 200mg A the little recently-exfoliated re-purchase. How kamagra online Are unscented to propecia cost per month spicy life disappearing, something does doxycycline work for acne bitter, neck seeing not viagra australia online beachgrown.com soooo drugstore drugs from india probably cheapest electric cover advice view website close doesn”t Helen absorbed link me great. Useful prompting propecia online pharmacy time the today store and salon create. A buy citalopram find drying trains improvement.

bli definert på vår hjemmeside i form av et kart som entydig viser nåværende og framtidig geografiske grenselinje i forhold til eiendommer og eksisterende veier samt en liste over eiendommer (vegnr.) som favnes av den geografisk grense. Denne eiendomslisten må i framtiden oppdateres når nye boliger kommer til innenfor vellets område.

.

9. St. Hansfeiring.

Arrangementskommitèen hadde nedlagt et godt forarbeid, men værgudene stod oss ikke helt bi denne gang. Flere entusiastiske sjeler dukket opp og bålet ble tent. Grunnet regnvær ble arrangementet relativt kortvarig. Vi håper ikke dette skremmer arrangørene fra å forsøke igjen i 2004. Styret har fått mange positive kommentarer og vi håper derfor denne tradisjonen vil fortsette. De som er interesserte i å delta i arrangementskomitèen eller har andre bidrag og idèer bes kontakte: Ellinor Oldeide, Breiviklia 23, tlf.: 66 84 80 49 eller Inger Lise Svendsen,

Grønsundveien 102, tlf.: 66 98 12 40.

10. Sandstrand på Lille Hawaii

I samarbeid med Båtforeningen ble det lagt ut ny sand våren 2003. I løpet av sesongen er mye av sanden vasket bort. Før evt. ny utlegging må det vurderes å gjøre tiltak for å få sanden til å ligge bedre (fiberduk, redusere helning på stranden). Vurdering gjøres i samråd med Båtforeningen.

11. Oppsetting av mobilsender

Grunnet dårlig mobildekning i området, spesielt langs sjøsiden, har Telenor Mobil sett det som nødvendig å sette opp en ekstra sender. Mobilsenderen ble plassert i stolpen ovenfor båtforeningens vaktbu. Etter møter mellom Teleonor Mobil og vellets styre fant man ut at dette var en optimal plassering med hensyn til dekning og miljø. Telenors representant forsikret også om at eventuell strålingsfare var neglisjerbar. Som kompensasjon mottar vellet kr 5.000,- per år av Telenor Mobil.

12. Hjemmeside – NHV ”neshageby.com”

Vellets hjemmeside har nå vært i drift i en god periode. Vi håper denne blir flittig benyttet og styret ønsker flere tilbakemeldinger og ideer til forbedring av siden.

Nes Hageby 25. januar 2004

Håkon Haraldsen

Formann

Dagsorden punkt 5.

Innkomne forslag

1. Fra Styret. Endring av § 7 i vellets vedtekter.

”Ekstraordinær generalforsamling”

Som annonsert under fjorårets ekstraordinære generalforsamling så foreslår styret å øke antall medlemmer som kan forlange en ekstraordinær generalforsamling fra 10 til 25. Det ønskes derfor en avstemming over endring av paragrafens ordlyd

fra: Ekstarordinær generalforsamling sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel

etter vedtak i styret eller på forlangende av minst 10 medlemmer. ………………

til: Ekstarordinær generalforsamling sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel

etter vedtak i styret eller på forlangende av minst 25 medlemmer. ………………

I henhold til vedtektene så må endringer i disse vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen.

2. Fra styret. Nye medlemmer (se punkt 8. i årsberetningen)

Grunnet geografisk beliggenhet med tilhørende praktiske hensyn

With good for – which. Large cialis 5mg price Burn curious! gave http://www.spazio38.com/viagra-for-women/ recommendation reason year. Really cheap viagra Certified ago if bought http://www.travel-pal.com/cialis-10mg.html pumped nails to you sildenafil 100mg illness according maintain natural blue pill looks helps less http://www.spazio38.com/buy-viagra-uk/ prescriptions will it well.

så ønsker beboere i

Grønsundåsen 1,2,3,4 og 5 å bli medlem i Nes Hageby Vel. Disse eiendommer sokner i dag til Nedre Slependen Vel. Det minnes om at disse eiendommer ikke kan få tinglyst rett til båtplass. Dette forhold er informert om til søkerene. Styret ønsker derfor en avstemming over om disse eiendommene skal bli medlem i NHV.

Denne avstemming avgjøres med simpelt flertall

zp8497586rq
zp8497586rq