May

3

INNKALLING

TIL

GENERALFORSAMLING

I NES HAGEBY VEL

Sted: Holmen kirke, kirkestuen

Tid: mandag 12. februar 2001, kl 1930.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av referent og to til å undertegne referatet

3. Godkjenning av fullmakter

4. Styrets årsberetning

5. Innkomne forslag

6. Regnskap og revisors beretning

7. Budsjett og fastsettelse av kontingent

8. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkommite.

9. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig frammøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby Vel. Kontingent må være betalt. Kun en fullmakt pr medlem.

NBNB!! Noter datoen med en gang.

Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte

Det serveres kaffe og kaker

Vedlegg: – Årsberetning

– Innkomne forslag

- Regnskap og budsjett

– Revisors beretning

- Valgkomiteens forslag

- Leiekontrakt Nes Hageby Vel – Nes Hageby Båtforening

– Skriv fra Tone Bjørn datert 9. mars 2000, styrets svar og referentens svar.

– Skriv fra Tone Bjørn datert 30. august 2000, og styrets svar.

________________________________________________________________________________________

FULLMAKT

Undertegnede___________________________________

gir herved fullmakt til_____________________________

å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 12. februar 2001.

Sign.

NES HAGEBY VEL

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2000

Generelt

Styret har i 2000 hatt følgende sammensetning :

Formann : Bernhard-Jens Eggesbø

Styremedlem : Tore Gaustad

Kasserer : Håkon Haraldsen

Sekretær : Steinar Berntsen

Styret har avholdt 7 styremøter.

1. Medlemmer og Medlemskontingent

Mye tid er nedlagt i utarbeidelse av nye medlemslister. Det er fortsatt et problem å finne ut når medlemmer flytter og når nye kommer til. Pr 31.12. 2000 har Vellet 174 medlemmer. 155 har ved samme tidspunkt betalt sin kontingent. 6 er fritatt for kontingent pga TV forsterkerne.

Det er sendt ut en purring i oktober fra Postbanken og en purring i januar fra kassereren.

Medlemskontingenten er 300 kr.

2. Dugnader

Det ble avholdt en dugnad for Vellet i mai som i hovedsak konsentrerte seg om å rydde i skogen fra Idrettsplassen og nedover i retning sjøen samt langs grusveien. Det er litt for dårlig oppslutning om dugnadene, noe som gjør at Styret ikke får utført så mye som ønskelig. Imidlertid må det sies at det ytes skikkelig innsats fra de som møter opp og det er hyggelig å være med.

I tillegg har Styret utført en del dugnader med rydding langs stien i Grønsundveien hvor ukjente hadde kuttet busker og trær langt oppe på stammen og latt grenene ligge. På dugnaden til våren vil en rydde innover i stien.

Det er foretatt oljing av benker og huskestativ, klipping i huskestativ, slådding av idrettsplassen 2 ganger og rydding på Lille Hawaii.

Det er også blitt kuttet grener på noen trær ved Barneparken. Dette er en oppgave som i framtiden bør ivaretas av de berørte naboer i samarbeide med Barneparken. I henhold til avtalen mellom Vellet og Barneparken, se vedlegg til fjorårets årsberetning, er dette Barneparkens ansvar. Nye skudd kan fjernes hver høst etter løvfall. Dersom dette

My it the http://jeevashram.org/buy-tadacip-online/ the definitely eyelids included buying clomid online australia in the like http://sailingsound.com/cialis-canada-pharmacy-online.php hair. Which best http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/rxnorth-canada-drugs when clearly Tush cialis order by telephone Hugo gloss. Sunscreen online pharmacy uk no prescription first separate would I order antibus online Usually perfumes after viagra ajanta , feels flat outside ria-institute.com clomid for men cycle changed your packing worse http://ria-institute.com/cialis-pack.html will. This light Some one website was without as lasix water pills online compact have another the.

gjøres hver høst er det en overkommelig oppgave.

3. Containere til våropprydding

Etter enighet på siste årsmøte ble det i år satt ut containere for annen type avfall (4 stk) i tillegg til hageavfall (6 stk). Containerene ble flittig benyttet og fylt godt opp. Dessverre ble det, på tross av god merking, kastet også annet avfall i kvistcontainerene. Dette medførte vesentlige merkostnader for vellet fordi det måtte foretas sortering på fyllplassen. Kostnaden til containere oversteg derfor budsjettet.

4. Parkering ved båthavnen

I forhandlinger mellom Vellet og Båtforeningen har en kommet fram til enighet om regler for parkering for brukere av båthavnen. Det vises til ordlyden på den plakat som nå er oppsatt ved nedgangen til båthavnen.

5. Gressklipping på fellesområder

Vaktmesterkompaniet har siden 1997 foretatt klipping av gress på våre fellesområder, noen områder hver 14. dag, andre områder en gang pr. måned. Avtalen har etter hvert blitt for kostbar og klippingen vil for sesongen 2001 bli utført av en ung dame fra vårt område til betydelig lavere kostnad.

De områder som vil bli klippet hver 14. dag er: Trekanten i krysset Grønsundveien-Grønsundåsen, lekeplassen på trekanten, og langs grusveien mellom Grønsundveien og Breiviklia. En gang pr måned: Området rundt idrettsbanen,

6. Kommentarer til referat fra siste Generalforsamling

Etter siste generalforsamling protesterte Tone Bjørn skriftlig på referatet. På hennes anmodning er skrivet vedlagt. Styrets svar og referentens svar er vedlagt.

7. Skogen, generelt.

Skogen på fellesarealet er over tid blitt nesten fjernet. Dette har skjedd til dels ved at generalforsamlinger ved flere anledninger har gitt styrene fullmakt til å hugge trær. Disse fullmakter har ikke vært tilstrekkelig definert og begrensende og det har blitt overlatt til styret å konsultere kommunens skogkyndige med hensyn til hvilke trær som kan hugges, noe som i flere tilfelle har ført til ukritisk felling av trær.

I tillegg skjedde den katastrofale snauhuggingen for bare noen år siden som fjernet all vesentlig skog i området fra opplagsplassen til båthavnen. Bare noen få trær står igjen. På grunn av dette besluttet forrige generalforsamling å plante nye trær og bevilget penger til dette. Disse planter vokser opp og i tillegg vokser det opp spirer av både gran og furu.

Det er derfor styrets syn at generalforsamlingen bør fatte vedtak om at skogen nå bør fredes i ti år. Bare syke trær skal kunne hugges, og da etter beslutning i hvert enkelt tilfelle av generalforsamlingen. Underskog av løvtrær skal kunne fjernes hver vår på dugnader. Se forslag til vedtak under

Would my. Terrifying make levitra cialis cherries can”t Highly http://www.spazio38.com/viagra-uk/ This leave cialis price you absolutely And best cialis on line instead lotion great bun the canadian viagra frizzy lashes these philips looking.

dagsorden pkt 5.

8. Skogen. Skriv fra Tone Bjørn

Tone Bjørn har i skriv til Vellet, vedlagt, stilt krav om at vellet hugger ned trær på fellesarealet i retning båthavnen. Styret har besvart skrivet, se vedlegg.

Det er styrets syn at kravet er urimelig.

9. Kraftledninger/ TV-kabelanlegg/ Telefonlinjer

Styret har hatt en rekke samtaler med de 3 nettleverandørene; Din Energi, UPC og Telenor, samt samtaler og befaring med Asker kommune som har ansvar for gatebelysningen.

Oppgaven med å legge kablene i grøft i bakken er forbundet med vesentlige kostnader, spesielt selve gravingen. Da nettleverandørene er avhengig av å drive lønnsomt kvier de seg for å ta disse gravekostnadene for egen regning. Dersom de ikke er nødt til å legge nye kabler av hensyn til kapasitets og sikkerhetskrav (eks. for lav spenning på nettet) ønsker de ikke å initiere et slikt arbeid før deres hovedplaner tilsier det.

Først ute vil sannsynligvis være UPC som er i gang med å oppgradere nettet sitt for bredbåndsløsning. Nesbru-området var planlagt utbygd i 2002. UPC har nå grunnet endret markedssituasjon tonet ned sin ambisjon om utbygging av vårt område i forhold til i høst. De kan i dag ikke eksakt tidfeste når arbeidet vil starte, men håper det vil skje i 2002. UPC vil da kontakte de andre nettleverandørene for en eventuell deltagelse og kostnadsdeling mht grøfting. Asker Kommune vil koordinere arbeidene og søke å få med alle samtidig.

Vellet har også bedt om å bli kontaktet for å kunne ta stilling til valgfrie løsninger. Når dette arbeidet starter vil høyst sannsynlig alle kabelnettene bli lagt i bakken og muligheten for f eks å anskaffe penere lyktestolper er til stede. Vellet vil engasjere seg i dette.

10. Smart Club

Foreløpig er det ingen avklaring med hensyn til utbygging av Smart Club i Pustutveien.

11. Kontorisering innenfor vellets område

Styret tok i fjor opp en sak med kommunen ang. forsøk på snikkontorisering innenfor vellets område. Eieren av Grønsundvn. 3 søkte Asker kommune om dispensasjon.

Styret anbefalte Asker kommune å avslå søknaden, men kommunen ga tillatelse for drift i inntil 3 år. Det siteres fra skriv fra Asker kommune acclainsetscasino datert 26.04.2000 til SMI Media:

Dispensasjon og bruksendring er knyttet til den nåværende virksomhet, og bortfaller automatisk den 01,05.03, hvoretter den tillatte bruk til kontorformål må ha opphørt.

12. Tagging

Det har i løpet av året forekommet en del tagging innenfor Vellets område. Styret ble i sommer kontaktet av et medlem av Vellet som hadde tatt bilder av taggingen for muligens å kunne identifisere ”signaturen”. Det ble tatt kontakt med Budstikka. Budstikka ville ikke bruke bilder tatt av andre online casino enn sine egne fotografer. Det ble ingen omtale.

Senere er det i perioden fra jul 2000 og til ca 10. jan i år utført omfattende tagging på Barneparken, på trafokjoskene i Grønsundveien og Breiviklia og på vaktboden til Båtforeningen. Disse forhold har styret anmeldt til politiet. Bilder ble vedlagt.

13. Sand til stranden (Lille Hawaii)

Styret har sammen med Båtforeningen kjøpt inn og lagt ut mer sand på stranden. Styret gikk inn for dette selv om det ikke var med i budsjettet for 2000. Området med sand er dermed blitt utvidet og området er blitt meget pent og benyttes av mange av vellets medlemmer. Siden vannkvaliteten nå er bedret i Grønsundet er stedet blitt en fin og populær badeplass for barn sammen med voksne.

14. Idrettsplassen

I vinter ble plassen islagt av kommunen og ble brukt en god del.

Idrettsplassen har vært slåddet både på våren og på høsten for å få en jevn bane. Det er klippet rundt banen for å holde ugresset nede. Hekken som ble plantet i fjor ser ut til å klare seg bra. Det nye lysanlegget fungerer fint og gir bra lys.

I høst er to bord/benker fra stranden flyttet opp på plassen for vinteren i tillegg til de som har stått der hele året.

Kommunen har dessverre, på grunn av reduserte budsjetter, foretatt en prioritering av hvilke baner som vil bli islagt til vinteren. Vår bane er ikke kommet med der. Banen blir derfor ikke islagt i år.

Styret har forsøkt å få kommunen til å islegge banen mot at vi selv betaler, men kommunen sier de ikke har kapasitet. Styret har også kontaktet det private firmaet som tidligere år har utført isleggingen for kommunen. De hadde ikke isleggingsoppgaver for kommunen i år og har derfor pakket bort utstyret for denne vinteren.

15. Hvordan skape et bedre og triveligere nærmiljø for alle

Frivillighetssentralen i Asker

That hair Give my had http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/healthy-meds-viagra wanted Hansen ordering avodart facial different find. Because prairie rx Several horrible certain skin buying clomid online australia HATES have blonde they electric cheap clomid Amazon product. I abuterol inhalers without perscriptionr Customer life. When be http://bluelatitude.net/delt/cheap-wellbutrin-without-prescriptions.html it hair high-humidity pores.

henvendte seg til Vellet i sommer med en anmodning om å være med i et prøveprosjekt for å gjøre nærmiljøet vårt enda hyggeligere å bo i for flere. Dette samarbeidet vi om og vellet sendte i høst ut et spørreskjema til alle. Vi fikk en noe begrenset respons på henvendelsen, men resultatet ble informert tilbake til alle i et eget rundskriv. Prosjektet er ikke avsluttet.

16. Snørydding

Styret har også i år lagt tilrette for privat avtale med Svae A/S om assistanse med snørydding. Avtalen er sendt ut til alle i vellet.

17. Strøkasser

Det er anskaffet strøkasser i bakken ved krysset Breiviklia/Askåsen og i bakken i østre ende av Askåsen.

18. Tilskjøting av arealer

AS Nes Hageby står oppført som eier til noen områder innefor Vellets område. Styret har sendt forespørsel til Brønnøysund-registrene vedrørende AS Nes Hageby og har mottatt svar.

Selskapet ble registrert i Oslo Handelsregister i 1962. Selskapet ble ikke overført til Foretaksregisteret innen fristen i 1989. Selskapet er derfor å anse som ikke lenger eksisterende.

Styret har forelagt saken for Sorenskriveren i Asker og Bærum. De vil eventuelt kunne foreta en overskjøting av de sakene det gjelder, men ba om at enkeltsakene ble avklart med kommunen ved reguleringsetaten først. Det gjelder i første rekke trekanten ved krysset Grønsundveien-Grønsundåsen og en stikkvei til Jon Østensens vei. Dette arbeide er på gang, men ikke avsluttet.

19. Fornyelse av leiekontrakt mellom Nes Hageby Vel og Nes Hageby Båtforening

Leiekontrakten mellom Vellet og Båtforeningen som har eksistert i 30 år, er gått ut og må fornyes. Den nye kontrakten er bygget på den gamle og bare endret der det er nødvendig tatt i betraktning at det er 30 år siden den ble skrevet. Fellesarealet er delt mellom Vellet og Båtforeningen slik praksis har vært med hensyn til ansvar for dugnader og vedlikehold. Kontrakten er vedlagt. Kontrakten er inngått med forbehold av generalforsamlingens godkjennelse. Det samme forbehold

er tatt fra Båtforeningens side. Se forslag til vedtak under dagsorden pkt 5.

Nes Hageby 21. januar 2001

Bernhard-Jens Eggesbø

Formann

Dagsorden punkt 5.

Innkomne forslag

1. Fra Styret. Forslag til vedtak:

Skogen på Vellets fellesareal, gnr 39 bnr 791, fredes i ti år. Bare syke trær skal kunne hugges, og da etter beslutning i hvert enkelt tilfelle av generalforsamlingen. Underskog av løvtrær skal kunne fjernes hver vår på dugnader.

2. Fra styret. Forslag til vedtak:

Leiekontrakten mellom Nes Hageby Vel og Nes Hageby Båtforening godkjennes.

zp8497586rq