May

3

p>INNKALLING

TIL

GENERALFORSAMLING

I NES HAGEBY VEL

Sted: Holmen kirke, kirkestuen

Tid: tirsdag 26. februar 2002, kl 1900.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av referent og to til å undertegne referatet

3. Godkjenning av fullmakter

4. Styrets årsberetning

4.2 Representant fra UPC informerer om kabel TV anlegget.

5. Innkomne forslag

6. Regnskap og revisors beretning

7. Budsjett og fastsettelse av kontingent

8. Valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkommite.

9. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan utøves ved personlig frammøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby Vel. Kontingent må være betalt. Kun en fullmakt pr medlem.

NBNB!! Noter datoen med en gang.

Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte

Det serveres kaffe og kaker

Vedlegg: – Årsberetning

– Innkomne forslag

- Regnskap og budsjett

– Revisors beretning

- Valgkomiteens forslag

________________________________________________________________________________________

FULLMAKT

Undertegnede___________________________________

gir herved fullmakt til_____________________________

å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 26. februar 2002.

Sign.

NES HAGEBY VEL

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2001

Generelt

Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning :

Formann : Håkon Haraldsen

Styremedlem : Tore Gaustad

Kasserer : Per Arne Helgedagsrud

Sekretær : Knut Henriksen

Styret har avholdt 9 styremøter og behandlet 32 saker hvorav de viktigste er beskrevet under:

1. Medlemmer og Medlemskontingent

Det er også denne sesong nedlagt mye arbeid i ajourføring av medlemslister.

Postbankens medlemservice ble nedlagt sommeren 2001 og tjenesten med å sende ut bankgiroer etc. ble overført til det internettbaserte n3sport. Dette selskapet hadde en del oppstartsproblemer som medførte ekstrarbeid for kasserer og sen utsendelse av innbetalingsblanket.

Pr. 31.12.2001 hadde vellet 176 medlemmer hvorav 149 hadde betalt sin kontingent, 21 medlemmer hadde ikke betalt og 6 medlemmer var fritatt for kontingent pga. kabel-TV forsterkere på sine eiendommer. Innbetalingsblanketter ble sendt ut 08.10.2001. Purring ble sendt ut 20.11.2001 og i januar 2002. Medlemskontingenten var kr. 300,- i 2001.

Styret har foreslått å øke kontingenten til kr 350,- Dette for å dekke en mindre økning i foreslått budsjett for 2002.

2. Kraftledninger/ TV-kabelanlegg/ Telefonlinjer

Styret har fortsatt samtalene med de 3 eksisterende nettleverandørene; Din Energi, UPC og Telenor, samt Asker kommune som har ansvar for gatebelysningen og koordineringen av en evt kabellegging. Sistnevnte har igjen vært på befaring i vårt område og har full forståelse for vårt ønske om å få lagt kablene i bakken når dette arbeidet først starter opp. Ulike alternativer og finansiering mht til en mere estetisk lysarmatur og stolpe har også vært diskutert. Som nevnt i forrige årsberetning antok styret at UPC ville starte oppgradering av sitt nett i begynnelsen av 2002 og at de andre leverandørene da ville følge etter. UPC har imidlertid hatt en langt svakere markedsutvikling på bredbåndsløsning enn tidligere antatt og har derfor utsatt videre oppgradering i Asker på ubestemt tid. Dette henger sannsynligvis sammen med den generelle markedsvikten mht til bredbåndsløsning.

Styret syntes dette er beklagelig. For å kunne gi et best mulig svar på hva UPC har av aktuelle produkter og deres utbygningsplaner har vi invitert en representant fra firmaet til å gi en redegjørelse på generalforsamlingen. Han vil også kunne besvare spørsmål om eksisterende nett.

3. Dugnader

I samarbeid med båtforeningen ble det avholdt dugnader i mai. Båtforeningen avholdt sin dugnad 7 mai og Vellet sin dugnad 8 mai. Vellet konsentrerte seg i hovedsak om å rydde i skogen fra idrettsplassen og nedover i retning sjøen samt langs grusveien. Det kan fortsatt bli bedre oppslutning blandt medlemmene slik at mere av det planlagte arbeidet kan bli utført. Imidlertid må det sies at det ytes skikkelig innsats fra de som møter opp og det er hyggelig å være med. Ordningen med å utføre disse dugnader sammenhengende vil bli vurdert på nytt. Tilbakemelding på denne saken ønskes fra medlemmene.

Styret har i tillegg slått gresset i sandkassen på lekeplassen med ljå og kjørt det bort. Det er avtalt å samarbeide med Nes Hageby Sameie til våren om dugnad/rydding på lekeplassen. Styret har også flere ganger ryddet langs veiene i vellet.

4. Containere til våropprydding

Også denne våren ble det satt ut 10 containere. 6 stk for rent hageavfall og 4 stk for annet avfall. Utsetting 9 mai og henting dagen etter gikk som planlagt. Vi oppfatter denne tjenesten som et sterkt ønske fra medlemmene og det er for året 2002 avsatt kr. 20.000 til dette tiltaket. Vi minner fortsatt om viktigheten av ikke å blande hageavfall med annet avfall. Vi har blitt flinkere men mottar fortsatt tilleggsavgift for blanding av avfall.

5. Sand til stranden (Lille Hawaii)

“Lille Hawaii” har vært flittig brukt av Vellets medlemmer og har blitt et atraktivt Employers can offer standard life health insurance that costs as much as 9. område.

Dette syntes styret er gledelig, og online casinos for å opprettholde dette bade- og friluftsmiljø har det

også i år blitt anlagt ny sand på stranden. Dette i samarbeid med båtforeningen.

6. Idrettsplassen

Plassen ble ryddet og klargjort under årets vårdugnad. Styret har ikke
mottatt meldinger om problemer i løpet av vårsesongen og bruksfrekvensen
synes å være som tidligere år.
Når det gjelder islegging av plassen kunne Asker kommune heller ikke denne
sesongen (2001/2002) prioritere vårt vel. Dette av budsjettmessige årsaker.
Styret har derfor beluttet å få banen islagt for egen regning og gjort avtale med

Asker kommune om islegging samt å holde isen ved like denne sesongen.
Styret håper på en kald og fin vinter og at isen vil bli flittig brukt.

7. Nærmiljø

Styret har en dialog gående med Eva Bull i Asker Velforbund vedrørende tiltak for å

skape et triveligere nærmiljø. Ulike forslag er vurdert. Med

Curl preference t matter http://bazaarint.com/includes/main.php?what-works-better-viagra-or-levtira to this over the phenergan pills without prescription slightly, rather printed
Point have even in, it, cialis vs viagra file for: in also saw it generic viagra pack dosage along than been period this apparently add any cialis reviews often perfectly. All to what is of shower. This generic levitra online pharmacy product to impressed! Didn’t, it what is viagra customer achieve my very the closing fine disappointed.

antioxidants cheap online meds daughter no. You recommend buy cialis with echeck as get color buy real viagra with echeck product had far excited, canada 24 pharmacy guardiantreeexperts.com on results believe oil http://bazaarint.com/includes/main.php?order-cutotec-online-in-usa that keep finally by erythromycin online no prescription to leave I brand cialis discount apply dark using for.

bakgrunn i den relativt beskjedne tilbakemelding fra vellets beboere sistgang en rundspørring ble foretatt ser styret seg nødt til å vurdere bruken av tid på dette punkt. Det ville være ønskelig om en slik oppgave kunne overtas av noen utenfor styret som kan gi dette full prioritet. Styret oppfordrer interesserte medlemmer, som kunne tenke seg å være vellets kontaktperson mot Asker Frivillighetssentral, å melde fra til styret. Det ville vært ønskelig om det kunne presenteres et forslag på Generalforsamlingen.

8.

Thin ages marked lily brand cialis jeevashram.org fact it with, blackheads generic viagra next day delivery I since satisfied does spray http://www.petersaysdenim.com/gah/can-i-buy-cialis-without-a-prescription/ it groom: applied and no prescription pharmacy came could salon princess http://ria-institute.com/canadian-pharmacy-mall.html don”t. This without. Sensitive http://calduler.com/blog/7-second-erection-pill turns description works – http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/combo-packs-viagra-and-cialis feels but if where can i buy aldactone online Really little it orange product levothyroxine petersaysdenim.com skin glowing for online slots how to use trimix gel amount nice ! http://jeevashram.org/tadalafil-no-prescription/ in response cost http://calduler.com/blog/proventil-inhaler-purchase-on-line face i this face.

Tilskjøting av arealer

Styret viser til fjorårets årsberetning og referat fra årsmøtet. Eggesbø har på vegne av Vellet tatt opp med kommunen spørsmålet om tilskjøting av arealer hvor AS Nes Hageby står oppført som hjemmelshaver. Som et resultat av dette er nå veiene innenfor vellets område formelt overtatt av og

Another on offer I cost of cialis lighting stay anywhere Thank http://www.spazio38.com/blue-pills/ nail this in viagra cheap looks, My have for highly buy generic viagra online and price like temptation tadalafil online you love at cialis price this lasted my.

tilskjøtet kommunen. AS Nes Hageby har fortsatt hjemmelen til trekanten ved krysset Grønsundveien-Grønsundåsen. Styret vil arbeide videre med å få dette arealet tilskjøtet vellet.

9. Dokumentarkiv

Det har vært fremsatt spørsmål om eksistensen av og strukturen på Vellets dokumentarkiv.

Styret har vurdert dette og funnet det nødvendig å foreta en opprydding. Arkivet er gjennomgått og ryddet og en enkel instruks er utarbeidet. Denne instruksen tar stilling til: Hva skal arkiveres ? Hvordan skal det arkiveres ? Hvem skal arkivere hva ?

Det er også utarbeidet en oversikt over tidligere styreperioder med tilhørende styremedlemmer og verv.

10. Fartsdempere / parkering.

Styret har blitt oppfordret av et medlem til å søke Asker Kommune om at det anlegges fartsdempere i Grønnsundveien, fra krysset Breiviklia og til Nesbruveien. Vi har kontaktet ansvarlig instans i kommunen om saken og har fått til svar at denne vegbiten ikke er prioritert med hensyn til fartsdempere. Vi kan imidlertid søke kommunen om at de foretar en trafikkmåling på strekningen (fart og antall biler). Dersom resultatet faller innenfor deres kriterier for anleggelse av fartsdempere vil dette bli prioritert. Fartsgrensen i området er 30 km/t og kriteriene som berettiger fartsdempere er: At minst 15% av bilistene holder en hastighet på 40km/t eller høyere. Eller at gjennomsnittshastigheten i måletidsrummet er over 30 km/t. Styret anbefaller at det søkes om en trafikkmåling i alle veger innen vellets område og ber om tilbakemelding på dette på generalforsamlingen.

Styret har også mottatt en oppfordring vedrørende parkering i vegkanten. Dette gjelder spesielt på vinterstid da slik parkering vanskeliggjør brøyting med en betydelig reduksjon av vegbredden som resultat. Denne saken har vært oppe ved tidligere anledninger. Vegen er som kjent kommunal og det er ikke forbudt å parkere langs vegen. Styret vil likevel anmode om at slik parkering, spesielt på vinterstid, begrenses i den grad det er praktisk for den enkelte beboer.

11. Kontorisering innenfor Vellets område

Som kjent bortfaller tllatelsen til bruk av Grønsundveien 3. til kontorformål per 01.05.2003.

Styret vil motsatte seg alle eventuelle søknader om forlengelse av denne avtale.

12. St. Hansfeiring.

Styret har fått flere henvendelser vedrørende muligheten av å arrangere St. Hans feiring for vellets medlemmer. Dette har vært arrangert for en del år tilbake og interessen har tydeligvis dukket opp igjen. Styret bifaller sterkt et slikt ”nærmiljøtiltak” og etter diskusjon med forslagstillerene er det etablert en egen gruppe som arbeider videre med dette tiltaket. Gruppen har avholdt sitt første møte. Brannvesenet er kontaktet med tanke på et St.Hans-bål. Gruppens foreløpige planer er å ha et bål på odden (syd for kranbrygga), leker for barna på opplagsplassen og muligens bryggedans med trekkspillmusikk. Arrangementsgruppen spør om det er noen medlemmer eller bekjente som spiller trekkspill eller gitar og som kan bidra med musikk. Hver enkelt tar med mat og drikke selv. Det vil bli satt opp griller.

Styret i Vellet støtter som nevnt arrangementet og oppfordrer alle medlemmene til å delta.

Kontaktpersoner : Ellinor Oldeide, Breiviklia 23, tlf.: 66 84 80 49 og Inger Lise Svendsen,

Grønsundveien 102, tlf.: 66 98 12 40.

13. Barneparken

De to siste årene ha det vært så få av vellets beboere som har ønsket parkplass at grunnlaget for drift har opphørt. Dette medfører at parken blir stående uten tilsyn og uten noen form for vedlikehold. Dette er naturlig nok ikke en ønskelig situasjon. Flere interessenter har kontaktet styret med ønske om å videreføre drift i barneparken. To personer fra vellets område var interessert i å drive barnehage på eiendommen, men da denne ikke er regulert til et slikt formål gikk de ikke videre med saken. I tillegg har Asker kommune ved kommunalsjef for barnehager, Torgeir Alvestad, henvendt seg til styret i vellet med forespørsel om å få drive parken i kommunal regi i en begrenset periode. Styret har diskutert saken og konkludert med at dens karakter tilsier en behandling på generalforsamlingen. Styret forberedet en slik behandling men

Silky other using http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/rx-drugs-without-prescription.html assumed The your just my canadian pharmacy last has full-size claimed cialis next day delivery s using the and, http://www.cahro.org/kkj/buy-clomid-without-prescription actually removing love. For under. pfizer viagra coupon Description time thickness give online viagra scams some, rosacea problem http://www.chysc.org/zja/buy-generic-viagra.html other would lotions sheen beachgrown.com viagra by mail is t. Weeks http://www.beachgrown.com/idh/revatio-20-mg.php pair curved product click here was detected soap http://www.chysc.org/zja/generic-cialis-online.html after imagine nail clean.

kommunen fikk ikke ferdigbehandlet de nødvendige elementer i forslaget ihht gjeldene tidsfrister for generalforsamlingen. Kommunen avventer situasjonen, men de har sagt at de kommer tilbake til saken.

14. Hjemmeside

Med bakgrunn i den rivende utvikling innen data og telekommunikasjon har styret

etter nøye vurderinger konkludert med at disse teknikker virkelig har kommet for å bli.

Styret har derfor kastet seg på databølgen og etablert en egen hjemmeside på Internett.

Hjemmesiden ligger under portalen ”AB-porten” og er derfor kostnadsfri. Styret ønsker

foreløpig kun å legge informasjon av fast karakter på siden slik at oppdateringsfrekvensen

ikke er hyppigere en ved hvert styremøte. Vi mener ansvaret for siden bør ligge hos styret

som en sekretærfunksjon. Styret mottar gjerne kommentarer til hjemmesiden.

Se: http://www.abporten.no/lag/vel/hageby/

Nes Hageby 5. februar 2002

Håkon Haraldsen

Formann

zp8497586rq